Etikos kodeksas

LIETUVOS RYŠIŲ SU VISUOMENE AGENTŪRŲ ETIKOS KODEKSAS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Lietuvos ryšių su visuomene etikos kodeksas (toliau – Etikos kodeksas) nustato pagrindines Ryšių su visuomene agentūrų asociacijos (toliau – Asociacija) narių profesinės etikos normas, profesinės veiklos taisykles bei principus ir reglamentuoja Asociacijos narių elgesį vykdant profesinę veiklą bei elgesį, susijusį su profesine veikla ir profesijos vardu.
 3. Etikos kodekso normų privalo laikytis kiekviena Asociacijos narė.
 4. Asociacija turi teisę nustatyti ir kitus Asociacijos nariams privalomus profesinio elgesio standartus.
 5. PAGRINDINĖS ASOCIACIJOS NARIAMS PRIVALOMOS PROFESINĖS ETIKOS NORMOS
 6. Asociacijos narės veikia vadovaudamosi penkiais svarbiausiais etikos principais. Į asociaciją susibūrusios agentūros privalo:
  • Paisyti visuomenės intereso:
 7. kad Asociacijos narių vykdoma ryšių su visuomene veikla ir skleidžiama informacija nepažeistų demokratinės visuomenės ir valstybės interesų.
 8. Laikytis asmeninės ir profesinės atsakomybės, sąžiningumo, skaidrumo ir garbingumo principų.
 9. Gerbti žodžio laisvę, žmogaus orumą ir teisę į privatumą.
 10. Savo veikla inicijuoti ir skatinti socialinę atsakomybę.
  • Puoselėti skaidrius ir profesionalius santykius su žiniasklaida:
 11. Su žiniasklaida bendradarbiauti profesionaliai ir atsakingai.
 12. Skleisti teisingą ir visuomenei aktualią informaciją;
 13. Jokiais veiksmais neskatinti korupcijos santykiuose su žiniasklaida ir užsakovais.
 14. Jokiais būdais nebandyti papirkti žiniasklaidos atstovų – savininkų, redaktorių, žurnalistų.
  • Puoselėti skaidrius ir profesionalius santykius su klientais:
 15. Gerbti klientų suteikiamos informacijos konfidencialumą ir jo griežtai laikytis – visomis priemonėmis stengtis, kad kliento suteikta konfidenciali informacija (sutarties su klientu sąlygos, kliento pateikti ar jo pavedimu surinkti duomenys apie jo veiklą ir kt.) būtų saugoma. Tokia informaciją gali būti atskleista tik kliento pavedimu;
 16. Reikalauti iš savo kolegų, padėjėjų ir kitų pasitelktų partnerių laikytis tokių pačių konfidencialumo įsipareigojimų;
 17. Santykiuose su klientu vengti interesų konflikto – tuo pačiu metu nedirbti su kliento konkurentais, nebent tai suderinta su klientu ir gautas jo pritarimas.
  • Rūpintis ryšių su visuomene konsultantų profesiniu prestižu:
 18. Šviesti visuomenę apie savo veiklą ir pristatyti ryšius su visuomene kaip vieną iš konsultacinio verslo sričių − informacijos ir komunikacijos vadybą.
 19. Tobulinti informacinės visuomenės bendravimo formas ir būdus.
 20. Ugdyti viešosios ir asmeninės komunikacijos kultūrą taikant dialogo, diskusijų, nuomonių išsakymo ir argumentavimo principus.
 21. Jokiais veiksmais ar pasisakymais nemenkinti ryšių su visuomene srities.
  • Puoselėti profesionalius tarpusavio santykius:
 22. Sąžiningai ir tiksliai deklaruoti apyvartą ir pajamas iš ryšių su visuomene veiklos.
 23. Garbingai konkuruoti tarpusavyje išnaudojant patirtį, kompetenciją, sugebėjimus ir idėjas.
 24. Nešmeižti konkurentų ir neskleisti apie juos neteisingos informacijos.
 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Galimus Etikos kodekso reikalavimų pažeidimo atvejus nagrinėja Asociacijos garbės teismas. Siekiant nustatyti, ar Asociacijos narė tinkamai vykdo Etikos kodekso reikalavimus, Asociacijos garbės teismas Asociacijos narei gali iškelti drausmės bylą. Drausmės bylą dėl galimai padaryto Etikos kodekso pažeidimo gali būti iškelta gavus skundą arba gavus Asociacijos tarybos kreipimąsi.
 2. Išnagrinėjus Drausmės bylą ir Asociacijos garbės teismui priėmus sprendimą, kuriuo konstatuojama (nustatoma), kad Asociacijos narė padarė Etikos kodekso reikalavimų pažeidimą, Asociacijos susirinkimas gali priimti sprendimą pašalinti Asociacijos narę iš Asociacijos.

Ryšių su visuomene agentūrų asociacijos Garbės teismas nagrinėja skundus dėl galimų ryšių su visuomene etikos principų pažeidimų.

Skundus Garbės teismui galima teikti elektroniniu paštu, adresu info@rsva.lt

Skundai negali būti anoniminiai.

Comments are closed.