Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standartas

Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standartas

 

STANDARTO NUOSTATAI

1.      TIKSLAI

1.1.     Ryšių su visuomene agentūrų asociacijos (toliau – RSVA) sukurto ir diegiamo Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standarto (toliau – Standartas) tikslas – padidinti ryšių su visuomene agentūrų veiklos skaidrumą, pagerinti jų veiklos kokybę, skatinti agentūras ir ryšių su visuomene rinką tobulėti, informuoti paslaugų gavėjus apie galimybę įsigyti paslaugas iš atskaitingą, skaidrią, atsakingą ir visuomenišką veiklą vykdančios bei savo kompetencijas nuolat tobulinančios ryšių su visuomene agentūros.

2.      STANDARTO ŽENKLAI IR PAGRINDINIAI JŲ SUTEIKIMO PRINCIPAI

2.1.   Standartą sudaro penki ženklai (toliau – Ženklai):

2.1.1.  ATSKAITINGA AGENTŪRA;

2.1.2. SKAIDRI AGENTŪRA;

2.1.3. ATSAKINGA AGENTŪRA;

2.1.4. VISUOMENIŠKA AGENTŪRA;

2.1.5. TOBULĖJANTI AGENTŪRA.

2.2.   Ženklai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra įregistruoti Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure ir yra RSVA nuosavybė.

2.3.   Teisė naudoti Ženklus šių Standartų nuostatų nustatyta tvarka gali būti suteikiama ryšių su visuomene srityje veiklą vykdančioms įmonėms, įstaigoms ir/ar organizacijoms, toliau – Agentūros.

2.4.   Teisę Agentūroms suteikti teisę naudoti Ženklus arba uždrausti juos naudoti turi tik RSVA.

2.5.   Ženklų suteikimo naudoti procedūra yra vykdoma kasmet gruodžio – sausio mėn.

2.6.   Teisė naudoti Ženklus Agentūroms suteikiama vienerių metų laikotarpiui. Agentūros, kurioms yra suteikta teisė naudoti Ženklus, turi teisę juos naudoti nuo vasario 1 d. iki kitų metų sausio 31 d.

2.7.   Teisė naudoti kiekvieną Standarto nuostatų 2.1.1. – 2.1.5. p. numatytą Ženklą Agentūrai yra suteikiama ir/ar panaikinama atskirai. Agentūroms gali būti suteikiama ir/ar panaikinama teisė naudoti vieną, kelis ar visus Ženklus. Teisės naudoti vieną iš Ženklų suteikimas nesuteikia Agentūrai teisės naudoti kitus Ženklus, o šios teisės panaikinimas nepanaikina teisės naudoti kitų Ženklų, kurių naudojimo teisė yra suteikta Agentūrai.

3.      STANDARTO PROGRAMOS DALYVIAI

3.1.   Teisę dalyvauti Standarto programoje turi visos Lietuvos Respublikoje veikiančios Agentūros, kurios atitinka RSVA nustatytus reikalavimus, toliau – Reikalavimai. Reikalavimų sąrašas Ženklų naudojimui yra numatytas Standarto nuostatų priede Nr. 1

3.2.   Dalyvavimas Standarto programoje RSVA nariams yra nemokamas.

3.3.   RSVA nepriklausančios Agentūros gali dalyvauti Standarto programoje tik sumokėjusios Standarto programos dalyvio mokestį, toliau – Dalyvio mokestis.

4.      STANDARTO PROGRAMOS DALYVIO MOKESTIS

4.1.   Dalyvio mokestis yra lygus dviem einamųjų metų narystės RSVA mokesčio dydžiams. Jo dydis nepriklauso nuo Ženklų, kuriuos Agentūra siekia įgyti teisę naudoti, skaičiaus.

4.2.   Dalyvio mokestis yra mokamas avansu už Ženklų naudojimą kitais metais. Šį mokestį Agentūra turi sumokėti iki lapkričio 30 d.

4.3.   Dalyvio mokestis gali būti sumokamas bet kuriame banke ir/ar naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis, mokėjimo nurodyme nurodant šiuos rekvizitus:

Gavėjas: Ryšių su visuomene agentūrų asociacija

Gavėjo sąskaitos numeris: A/s LT877300010119730925

Gavėjo bankas:  „Swedbank“ AB

Mokėjimo paskirtis: Standarto programos dalyvio mokestis už kitus metus

5.      PRAŠYMO DALYVAUTI STANDARTO PROGRAMOJE PATEIKIMAS

5.1.   Agentūra, norinti dalyvauti Standarto programoje, RSVA Tarybai iki lapkričio 30 d. pateikia laisvos formos prašymą dalyvauti Standarto programoje, toliau – Prašymas. Tais atvejais, kai Agentūra nėra RSVA narė, kartu su Prašymu yra pateikiamas ir Dalyvio mokesčio sumokėjimą patvirtinančio mokėjimo dokumento kopija.

5.2.   Prašyme turi būti nurodyta:

5.2.1. Agentūros pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas ir kiti rekvizitai;

5.2.2. Agentūros veiklos sritis;

5.2.3. Agentūros elektroninis paštas, kuriuo Agentūrai bus teikiama informacija apie deklaracijos ir ją pagrindžiančių dokumentų pateikimo RSVA Tarybos pasirinktai audito bendrovei tvarką;

5.2.4. Ženklai, kuriuos Agentūra nori įgyti teisę naudoti;

5.2.5. patvirtinimas, kad Agentūra yra susipažinusi su Reikalavimais ir Ženklų naudojimo tvarka.

5.3.   Prašymas RSVA Tarybai yra pateikiamas raštu, jį išsiunčiant registruotu laišku, įteikiant pasirašytinai RSVA buveinėje arba elektroniniu būdu. Prašymą teikianti Agentūra jo kopiją RSVA Tarybai papildomai turi persiųsti elektroniniu paštu info@rsva.lt.

5.4.   RSVA Taryba, gavusi Agentūros Prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų patikrina, ar šis Prašymas atitinka Standarto nuostatų 5.2. p. reikalavimus, ar jis yra paduotas per Standarto nuostatų 5.1. p. numatytą terminą ir/ar yra sumokėtas Dalyvio mokestis (tais atvejais, kai jis yra mokamas). Jeigu Prašymas neturi formalių trūkumų, RSVA Taryba jį patvirtina ir Agentūra yra įtraukiama į Standarto programoje siekiančių dalyvauti Agentūrų, toliau – Pretenduojančios agentūros, sąrašą, toliau – Sąrašas. RSVA Tarybai nustačius, kad Prašymas turi trūkumų, jis yra grąžinamas jį pateikusiai Agentūrai.

5.5.   Iki lapkričio 30 d. pašalinusi trūkumus, dėl kurių Prašymas RSVA Tarybos sprendimu buvo grąžintas, Agentūra turi teisę šį Prašymą Standarto nuostatų nustatyta tvarka RSVA Tarybai pateikti pakartotinai.

5.6.   Prašymai, RSVA pateikti vėliau nei lapkričio 30 d., yra grąžinami juos pateikusioms Agentūroms. Prašymo pateikimo data yra laikoma jo įteikimo ar išsiuntimo registruotu paštu RSVA Tarybai diena.

6.      STANDARTO PROGRAMOS KANDIDATŲ VERTINIMAS

6.1.   Pretenduojančių agentūrų vertinimą atlieka Standarto nuostatų nustatyta tvarka RSVA pasirinkta audito bendrovė.

6.2.   RSVA ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d. į Sąrašą įtrauktas Agentūras jų nurodytu elektroniniu paštu informuoja apie audito bendrovę, kuri vykdys Pretenduojančių agentūrų vertinimą, taip pat nurodo deklaracijos apie Agentūros atitikimą Reikalavimams, toliau – Deklaracija, ir joje nurodytą informaciją pagrindžiančių dokumentų pateikimo šiai audito bendrovei tvarką.

6.3.   Užpildytą Deklaraciją ir joje nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus Agentūra audito bendrovei turi pateikti elektroniniu būdu iki sausio 15 d. Pavyzdinė Deklaracijos forma yra pridedama prie Standarto nuostatų kaip priedas Nr. 2.

6.4.   Standarto nuostatų 6.3. p. nustatytu terminu audito bendrovei Deklaracijos ir/ar ją pagrindžiančių dokumentų (visų ar dalies) nepateikusi Agentūra netenka teisės tais metais dalyvauti Standarto programoje. Šios Agentūros vertinimo audito bendrovė neatlieka ir išvados dėl Agentūros atitikties Standarto reikalavimams RSVA Tarybai neteikia.

6.5.   Pretenduojančių agentūrų vertinimus audito bendrovė atlieka pagal jų pateiktus dokumentus. Šie dokumentai yra laikomi konfidencialiais ir audito bendrovės nėra viešinami.

6.6.   Audito bendrovė išvadas dėl Pretenduojančių agentūrų atitikimo Reikalavimams parengia ir RSVA Tarybai pateikia iki sausio 25 d. Audito išvados turi būti parengtos dėl kiekvienos Agentūros atskirai ir pasirašytos audito bendrovės vadovo.

6.7.   Siekiant išsaugoti Pretenduojančių agentūrų pateiktos informacijos konfidencialumą, audito išvadose skelbiama tik apibendrinta informacija apie Agentūrų atitikimą kiekvieno iš Ženklų Reikalavimams.

7. AUDITO BENDROVĖS ATRANKA

7.1.   Audito bendrovės, kuri atlieka Pretenduojančių agentūrų vertinimą, atranką vykdo RSVA Taryba. Ji yra atrenkama dviejų metų laikotarpiui.

7.2.   Audito bendrovės atranką vykdanti RSVA Taryba ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d. sudaro dvidešimties didžiausių (pagal praėjusių metų pardavimo apimtis) Lietuvos Respublikoje veikiančių audito bendrovių sąrašą, toliau – Auditorių sąrašas. Šios audito bendrovės yra kviečiamos dalyvauti atrankoje atlikti Pretenduojančių agentūrų vertinimą.

7.3.   Audito bendrovės atranka yra vykdoma apklausos būdu.

7.4.   RSVA Taryba iki gruodžio 1 d. atlieka į Auditorių sąrašą įtrauktų audito bendrovių apklausą. Apklausa vykdoma, audito bendrovėms išsiunčiant trumpą perkamos Pretenduojančių agentūrų vertinimo  paslaugos aprašymą, nurodant esmines vertinimo paslaugų teikimo sąlygas ir terminus, per kuriuos Standarto nuostatų nustatyta tvarka turės būti atliktas Pretenduojančių agentūrų vertinimas ir pateiktos išvados dėl kiekvienos iš Pretenduojančių agentūrų atitikties Ženklų reikalavimams, bei nurodant šių paslaugų kainos pasiūlymų pateikimo tvarką.

7.5.   Audito bendrovių pasiūlymai RSVA Tarybai pateikiami elektroniniu paštu info@rsva.lt RSVA Tarybos nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip gruodžio 1 d. Pasiūlyme turi būti nurodyta bendra audito bendrovės  siūloma Pretenduojančių agentūrų vertinimo paslaugų kaina su visais mokesčiais ir išlaidomis. Pateikdama pasiūlymą, apklausoje dalyvaujanti audito bendrovė taip pat turi patvirtinti, jog Pretenduojančių agentūrų vertinimo paslaugas už nurodytą kainą įsipareigoja suteikti RSVA Tarybos nurodytomis sąlygomis ir terminais.

7.6.   RSVA Taryba audito bendrovę, teiksiančią Pretenduojančių agentūrų vertinimo paslaugas, iš apklausoje dalyvavusių ir pasiūlymus nustatyta tvarka bei terminais pateikusių audito bendrovių atrenka pagal jų pateiktus pasiūlymus. Audito bendrovės atrankos kriterijus – mažiausia bendra paslaugos kaina. Jeigu kelios audito bendrovės pasiūlo tą pačią paslaugos kainą ir ji yra mažiausia, atrenkama pagal praėjusių metų pardavimo apimtis didesnė audito bendrovė.

7.7.   RSVA Taryba sprendimą dėl audito bendrovės, kuri teiks Pretenduojančių agentūrų vertinimo paslaugas, priima ne vėliau kaip gruodžio 10 d.

8.      SPRENDIMO DĖL ŽENKLŲ SUTEIKIMO NAUDOTI PRIĖMIMAS

8.1.   Sprendimai dėl Ženklų ar jų dalies suteikimo naudoti, toliau – Sprendimai, yra priimami iki sausio 31 d.

8.2.   Sprendimus priima RSVA Taryba. Sprendimai priimami Tarybos narių balsų dauguma ir yra laikomi priimtais, jeigu už juos gaunama daugiau balsų „už“ negu „prieš“.

8.3.   Priimdami Sprendimus, RSVA Tarybos nariai atskirai balsuoja dėl kiekvienos Pretenduojančios agentūros ir dėl kiekvieno iš Ženklų.

8.4.   RSVA Taryba Sprendimus priima, atsižvelgdama į audito bendrovės išvadas dėl Pretenduojančių agentūrų atitikimo Ženklų reikalavimams. Audito išvados yra rekomendacinio pobūdžio ir RSVA Tarybai nėra privalomos.

8.5.   RSVA Tarybos Sprendimai yra galutiniai ir neginčijami.

8.6.   RSVA Tarybai priėmus Sprendimą Dalyvio mokestį sumokėjusiai Agentūrai nesuteikti teisės naudoti nė vieno Ženklo, sumokėtas mokestis Agentūrai yra grąžinamas, iš jo atskaičius Ženklų suteikimo naudoti procedūrų administravimo mokestį, kurį nustato RSVA Taryba.

9.      ŽENKLŲ NAUDOJIMAS

9.1.   Agentūroms teisė naudoti Ženklus ar dalį jų yra suteikiama, išduodant Standarto sertifikatą.

9.2.   Agentūros turi teisę naudoti tik joms išduotame Standarto sertifikate nurodytus Ženklus. Ženklai yra naudojami Ženklų naudojimo tvarkoje nustatyta tvarka.

9.3.   Agentūros, kurioms yra suteikta teisė naudoti Ženklus ar dalį jų, toliau – Programos dalyvės, turi teisę šiuos Ženklus naudoti:

9.3.1. ryšių su visuomene paslaugų ženklinimui, populiarinimui ir/ar reklamai;

9.3.2. kaip Agentūros firminių bankų, vizitinių kortelių ir/ar kitos reprezentacinės medžiagos grafinį elementą;

9.3.3.  Agentūros veiklos ataskaitose ir/ar pristatymuose.

9.4.   Programos dalyvės apie dalyvavimą Standarto programoje iki vasario 10 d. įprastinėmis viešinimo priemonėmis (elektroniniu paštu, paskelbiant interneto tinklalapyje, išplatinant pranešimą spaudai, paskelbiant naujienlaiškiuose ar pan.) privalo informuoti savo darbuotojus, klientus ir partnerius bei RSVA Tarybai elektroniniu paštu pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

10. TEISĖS NAUDOTI ŽENKLUS PANAIKINIMO TVARKA

10.1.     Programos dalyvės teisė naudoti Ženklus ar dalį jų RSVA Tarybos sprendimu gali būti panaikinta. Ši teisė gali būti panaikinta bet kuriuo jo naudojimo metu.

10.2.     Teisės naudoti Ženklus panaikinimo procedūra yra pradedama RSVA Tarybai pateikiant laisvos formos pranešimą apie Reikalavimų pažeidimą, toliau – Pranešimas apie pažeidimą. Tokį pranešimą gali pateikti bet kuris RSVA narys ar bet kuri Programos dalyvė, toliau – Pareiškėjas.

10.3.     Pranešime apie pažeidimą turi būti nurodyta Programos dalyvės, galimai pažeidusi Reikalavimus, Ženklai, kurių reikalavimų Programos dalyvė galimai neatitinka, visos Pareiškėjui žinomos aplinkybės, susijusios su pažeidimu, taip pat aiškiai išreikštas Pareiškėjo sutikimas, nepasitvirtinus Pranešime dėl pažeidimo nurodytoms aplinkybėms, RSVA kompensuoti pažeidimo tyrimo ir audito išvados parengimo išlaidas.

10.4.     Pranešimas apie pažeidimą turi būti pasirašytas. Anoniminių pranešimų pagrindu teisės naudoti Ženklus panaikinimo procedūra nėra pradedama.

10.5.     Teisės naudoti Ženklus panaikinimo procedūra taip pat yra pradedama RSVA Tarybai nustačius, kad Programos dalyvė nustatyta tvarka RSVA nepateikė Reikalavimų 1.3. p., 1.4. p., 2.9. p., 4.3. p., 4.5. p. ir/ar 5.3. p. numatytos informacijos ir/ar deklaracijų.

10.6.     Gavusi Pareiškėjo Pranešimą apie pažeidimą arba nustačiusi Standarto nuostatų 10.5 p. nustatytas aplinkybes, RSVA Taryba priima sprendimą pradėti teisės naudoti Ženklus panaikinimo procedūrą ir pareikalauja, kad Programos dalyvė, kurios atžvilgiu ši procedūra pradėta, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas pateiktų audito bendrovei dokumentus, pagrindžiančius atitikimą naudojamų Ženklų Reikalavimams. Reikalavimas pateikti dokumentus Programos dalyvei, galimai pažeidusiai Reikalavimus, yra siunčiamas Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

10.7.     Programos dalyvei per Standarto nuostatų 10.6. p. nustatytą terminą nepateikus audito bendrovei prašomų pateikti dokumentų, yra laikoma, kad ji neatitinka Ženklų reikalavimų, ir RSVA Taryba priima sprendimą dėl teisės naudoti Ženklus panaikinimo.

10.8.     Tais atvejais, kai Programos dalyvė audito bendrovei pateikia dokumentus, pagrindžiančius, kad Agentūra atitinka Reikalavimus, audito bendrovė Pranešime dėl pažeidimo nurodytų aplinkybių tyrimą atlieka ir išvadą dėl jų teisingumo RSVA Tarybai pateikia per 20 kalendorinių dienų.

10.9.          Gavusi audito bendrovės tyrimo išvadą dėl Programos dalyvės atitikties Ženklų ar jų dalies reikalavimams, RSVA Taryba ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas priima sprendimą dėl teisės naudoti Ženklus panaikinimo. Audito išvados yra rekomendacinio pobūdžio ir RSVA Tarybai nėra privalomos.

10.10.      RSVA Tarybos sprendimai panaikinti teisę naudoti Ženklus priimami Tarybos narių balsų dauguma ir yra laikomi priimtais, jeigu už juos gaunama daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Jeigu teisės naudoti Ženklus panaikinimo procedūra yra pradėta dviejų arba daugiau ženklų atžvilgiu, RSVA Taryba atskirai balsuoja dėl teisės naudoti kiekvieną iš Ženklų panaikinimo.

10.11.      RSVA Tarybos sprendimai panaikinti teisę naudoti Ženklus ar dalį jų yra galutiniai ir neginčijami. Šie sprendimai yra viešai skelbiami RSVA interneto tinklalapyje www.rsva.lt.

10.12.      RSVA Tarybai priėmus sprendimą panaikinti teisę naudoti Ženklus ar dalį jų, Programos dalyvė, kuriai ši teisė panaikinta, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo tokio sprendimo priėmimo privalo nutraukti bet kokį Ženklų ar dalies jų naudojimą. Šio reikalavimo nevykdančiai Programos dalyvei yra taikoma Susitarime numatyta atsakomybė.

10.13.      Pasitvirtinus Pranešime dėl pažeidimo nurodytoms aplinkybėms, RSVA pažeidimo tyrimo ir audito išvados parengimo išlaidas kompensuoja pažeidimą padariusi Programos dalyvė.

10.14.      RSVA Tarybai priėmus sprendimą teisę naudoti Ženklus ar dalį jų panaikinti Programos dalyvei, sumokėjusiai Dalyvio mokestį, sumokėtas Dalyvio mokestis pažeidimą padariusiai Programos dalyvei nėra grąžinamas.

10.15.      Nustačius, kad Ženklo reikalavimus pažeidusi Programos dalyvė yra RSVA narys, RSVA Taryba priima sprendimą dėl teisės naudoti Ženklus panaikinimo ir pažeidimą perduoda nagrinėti RSVA Garbės teismui.

10.16.      Reikalavimus pažeidusi Agentūra po RSVA Tarybos sprendimo panaikinti teisę naudoti Ženklus ar jų dalį priėmimo neturi teisės dalyvauti Standarto programoje (pateikti Prašymo) ta apimtimi, kiek šis dalyvavimas yra susijęs su Ženklų, kuriuos naudoti teisę RSVA Taryba panaikino, naudojimu.

11. PASITRAUKIMAS IŠ STANDARTO PROGRAMOS

11.1.          Pasitraukti iš Standarto programos, Programos dalyvė turi teisę bet kuriuo metu apie pasitraukimą RSVA Tarybą informuodama laisvos formos pranešimu. Per 15 kalendorinių dienų nuo tokio pranešimo pateikimo Programos dalyvė privalo nutraukti bet kokį Ženklų naudojimą. Šio reikalavimo nevykdančiai Programos dalyvei yra taikoma Susitarime numatyta atsakomybė.

11.2.          Iš Standarto programos pasitraukusiai Programos dalyvei, kuri už dalyvavimą Standarto programoje yra sumokėjusi Dalyvio mokestį, sumokėtas Dalyvio mokestis nėra grąžinamas.

11.3.          Iš Standarto programos pasitraukusi Agentūra netenka teisės vienerius kalendorinius metus dalyvauti Standarto programoje (pateikti Prašymo), skaičiuojant nuo pranešimo apie pasitraukimą iš Standarto programos pateikimo.

12. STANDARTO NUOSTATŲ TVIRTINIMAS IR KEITIMAS

12.1.      Standarto nuostatai yra tvirtinami ir keičiami RSVA visuotiniame narių susirinkime. Sprendimas dėl Standarto nuostatų pakeitimo ir/ar papildymo priėmimo yra priimamas paprasta RSVA visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių RSVA narių ir jų įgaliotų atstovų balsų dauguma.

13. STANDARTO PROGRAMOS ĮSIGALIOJIMAS

13.1.          Standarto nuostatai įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

13.2.          Pirmaisiais Standarto programos galiojimo metais taikomos žemiau nurodytos išimtys:

13.2.1.      „Skaidri agentūra“. Programos dalyvėms nėra keliamas reikalavimas savo interneto tinklalapiuose skelbti klientų sąrašus, kad turėtų pakankamai laiko atlikti reikiamus jos patobulinimus. Programos dalyvės iki 2016 m. liepos 15 dienos privalo paskelbti savo klientus, turėtus 2016 m. liepos 1 dieną;

13.2.2       „Visuomeniška agentūra“ ir „Tobulėjanti agentūra“. Programos dalyvėms nėra keliamas reikalavimas dėl ataskaitų apie nurodytų Ženklų Reikalavimų įvykdymą. Vietoj šios ataskaitos Agentūros turi pateikti laisvos formos deklaraciją – įsipareigojimą 2016 metais vykdyti nurodytų Ženklų Reikalavimus.

 

______________


 

 

Priedas Nr.1

 

Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standartas

 

STANDARTO ŽENKLŲ REIKALAVIMAI

  1. ATSKAITINGA AGENTŪRA

1.1.     Standarto ženklas „Atskaitinga agentūra“ yra suteikiamas finansines ataskaitas ir informaciją apie darbuotojų skaičių viešai skelbiančiai Agentūrai.

1.2.     Agentūra, kurios finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, įsipareigoja kiekvienais metais teisės aktų nustatyta tvarka iki einamųjų metų gegužės 30 d. VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui pateikti privalomas finansines pelno nuostolių ataskaitas pagal 1.2.1. punkte nurodytas taisykles. Agentūros, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, finansines ataskaitas VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui privalo pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų patvirtinimo. Tokios Agentūros privalo informuoti RSVA apie savo finansinių metų pradžios ir pabaigos datas, pateikdamos laisvos formos pranešimą.

1.2.1. VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui pateikti privalomas finansines pelno nuostolių ataskaitas (PNA) Agentūra pildo tokia tvarka:as

1.2.2. PNA pirmoje eilutėje „PARDAVIMO PAJAMOS“ Agentūra nurodo bendras pajamas.

1.2.3. PNA antroje eilutėje „PARDAVIMO SAVIKAINA“ Agentūra nurodo išlaidas, sumokėtas rangovams ir tiekėjams.

1.2.4. PNA trečioje eilutėje „BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)“ Agentūra nurodo tiesiogines pajamas, t.y. visas pajamas, kurios lieka Agentūrai – šios lėšos skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui, ofiso išlaikymui, investicijoms ir pelnui.

1.3.     Standarto programoje dalyvaujančių ir teisę naudoti ženklą „Atskaitinga agentūra“ turinčių Agentūrų pelno (nuostolio) ataskaitų kopijos per 15 kalendorinių dienų nuo pateikimo VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui yra pateikiamos (elektroniniu paštu) RSVA. Jų pagrindu RSVA parengia ir viešai, įskaitant, bet neapsiribojant, interneto tinklalapyje www.rsva.lt, paskelbia informaciją apie Programos dalyvių, turinčių teisę naudoti ženklą „Atskaitinga agentūra“, bendrą apyvartą („pardavimo pajamas“) ir tiesiogines pajamas („bendrąjį pelną“).

1.4.     Kartu su pelno nuostolių ataskaita Standarto programoje dalyvaujančios ir teisę naudoti ženklą „Atskaitinga agentūra“ turinčios Agentūros RSVA pateikia (elektroniniu paštu) ir informaciją apie Agentūros darbuotojų skaičių praėjusių metų gruodžių 31 d. Šių duomenų pagrindu RSVA parengia ir viešai, įskaitant, bet neapsiribojant, interneto tinklalapyje www.rsva.lt, paskelbia informaciją apie Programos dalyvių, turinčių teisę naudoti ženklą „Atskaitinga agentūra“, darbuotojų skaičių.

1.5.     Apskaičiuojant Agentūros darbuotojų skaičių praėjusių metų gruodžio 31 d., nėra įtraukiami Agentūros darbuotojai, kurie nurodytą dieną buvo nėštumo ir gimdymo atostogose, tėvystės atostogose ar atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.

1.6.     1.2. ir 1.3. p. numatyta tvarka RSVA yra teikiami tik Agentūros duomenys. Šis reikalavimas yra taikomos ir toms Agentūroms, kurios pagal teisės aktus privalo sudaryti konsoliduotąjį finansinių ataskaitų rinkinį.

1.7.     Audito bendrovei patikrinti Deklaracijos dalyje „Atskaitinga agentūra“ pateiktus duomenis yra pateikiami šie dokumentai:

1.7.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma apie apdraustųjų skaičių nurodytai datai;

1.7.2. Agentūros vadovo pažyma apie nurodytai datai nėštumo ir gimdymo atostogose, tėvystės atostogose ar atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, esančius Agentūros darbuotojus. Pažymoje nurodomi šie duomenys: darbuotojo vardas ir pavardė, jam suteiktų tikslinių atostogų rūšis.

1.7.3. Agentūra, kuri priklauso RSVA, savo finansinės ataskaitos audito bendrovei gali nesiųsti – RSVA tai padaro už asociacijos nares ir nusiunčia audito bendrovei pranešimą, kuriame nurodo, kurios Standarto programoje dalyvaujančios asociacijos narės yra pateikusios Standarto reikalavimus atitinkančias finansų ataskaitas.

 

2. SKAIDRI AGENTŪRA

2.1.       Standarto ženklas „Skaidri agentūra“ yra suteikiamas informaciją apie savo klientus viešai skelbiančiai ir interesų konflikto vengiančiai Agentūrai.

2.2.       Standarto programoje dalyvaujančios ir teisę naudoti ženklą „Skaidri agentūra“ turinčios Agentūros informaciją apie savo klientus viešai skelbia savo interneto tinklalapyje. Viešai skelbiami Agentūros klientų sąrašai už einamuosius ir praėjusius kalendorinius metus.

2.3.       Klientai, su kuriais Agentūra dirba kelis metus iš eilės, yra įtraukiami į kiekvienų metų, kuriais Agentūra jam teikė paslaugas, klientų sąrašą.

2.4.       Rašytiniu kliento prašymu Standarto programoje dalyvaujanti ir teisę naudoti ženklą „Skaidri agentūra“ turinti Agentūros informacijos apie jį viešai skelbia apibendrinta forma, nurodydama tik kliento teisinę formą ir veiklos sritį, pavyzdžiui „Agentūros paslaugas teikia dviems uždarosioms akcinėms bendrovėms, veikiančioms telekomunikacijų srityje“.

2.5.       Agentūros klientais 2.2. p. prasme yra laikomi visi fiziniai ir/ar juridiniai asmenys (nepriklausomai nuo jų teisinės formos), įskaitant, bet neapsiribojant, valstybės ir savivaldybės įmones, įstaigas ir/ar organizacijas, taip pat užsienyje veikiančius juridinius asmenis, su kuriais Agentūra yra ir/ar aktualiu laikotarpiu buvo sudariusi galiojančias paslaugų teikimo sutartis ir/ar kuriems teikia ir/ar aktualiu laikotarpiu teikė paslaugas kitais pagrindais.

2.5.1.      Jeigu prekės ženklo pavadinimas ir juridinio asmens pavadinimas skiriasi arba paslaugos teikiamos per tarpininką, Audito kompanijai Agentūra pateikia tiek prekės ženklo, tiek juridinio asmens (ir/ar tarpininko) pavadinimą, o savo interneto svetainėje skelbia tik prekės ženklo pavadinimą.

2.5.2.      Jei paslaugos per tarpininką teikiamos kitam juridiniam asmeniui (asocijuotai struktūrai, viešajai įstaigai ar kitai nepelno siekiančiai organizacijai),  Agentūra Audito kompanijai pateikia tiek juridinio asmens, tiek tarpininko pavadinimą, o savo interneto svetainėje skelbia tik juridinio asmens pavadinimą

2.5.3.      Agentūroms leidžiama Audito kompanijai nepateikti informacijos apie klientus, jeigu iš jų per paskutinius 12 mėnesius gautos pajamos neviršija 500 eurų.

2.6.       Standarto programoje dalyvaujanti ir teisę naudoti ženklą „Skaidri agentūra“ turinti Agentūra viešai skelbiamą informaciją apie klientus privalo atnaujinti ne mažiau kaip du kartus per metus: ne vėliau kaip einamųjų metų sausio 15 d. ir liepos 15 d.

2.6.1.      Agentūra privalo paskelbti klientus, turėtus atitinkamai sausio 1 dieną ir  liepos 1 dieną.

2.6.2.      Agentūra turi teisę paskelbti klientus, turėtus tarp 2.6.1. punkte nurodytų datų.

2.6.3.      Agentūroms draudžiama skelbti klientus, jeigu iš jų per paskutinius 12 mėnesius negauta jokių pajamų.

2.6.4.      Agentūroms leidžiama neskelbti klientų, jeigu iš jų per paskutinius 12 mėnesius gautos pajamos neviršija 500 eurų.

2.7.       Standarto programoje dalyvaujanti ir teisę naudoti ženklą „Skaidri agentūra“ turinti Agentūra vengia interesų konflikto ir neteikia paslaugų Agentūros klientų konkurentams, tai yra fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, kurie veikia toje pačioje rinkoje kaip ir Agentūros klientai ir susiduria ar gali susidurti su tarpusavio konkurencija. Šis reikalavimas nėra taikomas, jeigu Agentūra paslaugos konkurentams yra teikiamos, gavus konkuruojančių Agentūros klientų išankstinį rašytinį sutikimą dėl paslaugų teikimo konkuruojantiems fiziniams ir/ar juridiniams asmenims.

2.8.       2.7. p. reikalavimas yra taikomas ir su Standarto programoje dalyvaujančia bei teisę naudoti ženklą „Skaidri agentūra“ turinčia Agentūra susijusiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, kitas įmonių grupės, kuriai priklauso Agentūra, įmones.

2.9.       Agentūra įsipareigoja RSVA nustatyta tvarka (interneto tinklalapyje www.rsva.lt skiltyje „Interesų deklaravimas“ ar elektroniniu paštu pateikdama laisvos formos pranešimą) iki einamųjų metų gruodžio 31 d. deklaruoti interesų konflikto vengimą ir savo ryšius su Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančiomis visuomenės informavimo priemonėmis. Interesus deklaruojanti Agentūra privalo:

2.9.1.      patvirtinti, kad interesų konflikto nebuvimą;

2.9.2.      nurodyti visas visuomenės informavimo priemones, kurios dalyviais (akcininkais, pajininkais ir pan.) ir/ar valdymo bei priežiūros organų nariais yra Agentūra ir/ar jos dalyviai (akcininkai, pajininkai ir pan.), turimų akcijų, pajų ir pan. dalį (proc.) arba einamas pareigas, taip pat patvirtinti, jog šiais savo ryšiais ir/ar turima įtaka Agentūra nesinaudos, teikdama rinkos kainos neatitinkančius paslaugų kainų pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose ir/ar konkursuose ir/ar bet kokiu kitu būdu.

Pasikeitus interesų deklaracijoje nurodytiems duomenims, Agentūra įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo šių duomenų pasikeitimo dienos RSVA pateikti patikslintą deklaraciją, o RSVA šiuos duomenis turi paskelbti www.rsva.lt.

2.10.   Visuomenės informavimo priemonėmis 2.9. p. prasme yra laikomos įmonės, įstaigos ir/ar organizacijos, viešai skleidžiančios informacijos ir apie vykdomą veiklą privalomai teikiančios duomenis Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, Ryšių reguliavimo tarnybai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir/ar kitoms kompetentingoms institucijoms.

2.11.   Audito bendrovei patikrinti Deklaracijos dalyje „Skaidri agentūra“ pateiktus duomenis yra pateikiami šie dokumentai:

2.11.1.  Agentūros vadovo pažyma apie Agentūros klientus ir Agentūros klientų prašymų informaciją apie juos viešai skelbti apibendrinta forma kopijos. Pažymoje pateikiami šie duomenys: kliento pavadinimas arba vardas ir pavardė, taip pat informacija apie tai, ar šio Agentūros kliento duomenys yra skelbiami viešai. Pažymoje pateiktos informacijos teisingumui patikrinti, audito bendrovė turi teisę prašyti Agentūrą pateikti papildomus dokumentus (pavyzdžiui, paslaugų teikimo sutarčių kopijas). Jeigu sutartis sudaryta su tarpininku, skelbiama bendrovė arba prekės ženklas, kuriam Agentūra realiai teikia paslaugas.

2.11.2.  Agentūros interesų deklaraciją;

2.11.3.  Agentūros dalyvių sąrašą.

3. ATSAKINGA AGENTŪRA

3.1.       Standarto ženklas „Atsakinga agentūra“ yra suteikiamas Agentūroms, kuri savo veikloje vadovaujasi atsakomybės visuomenei principu.

3.2.       Standarto programoje dalyvaujančios ir teisę naudoti ženklą „Atsakinga agentūra“ turinčios Agentūros įsipareigoja:

3.2.1.      visuomenės informavimo priemonėse neskelbti anoniminių komentarų;

3.2.2.      interneto portaluose, įskaitant, bet neapsiribojant, naujienų portalus, forumus, tinklaraščius, esančių komentarų sričių nenaudoti, verslo tikslais anoniminiu būdu juose skelbiant informaciją apie Agentūros klientus, Agentūrų ir/ar jų klientų konkurentus, prekes ir/ar paslaugas;

3.2.3.      teikiant paslaugas, nesinaudoti trečiųjų asmenų  teikiamomis anoniminės informacijos skelbimo interneto portaluose paslaugomis;

3.2.4.      neteikti anoniminės informacijos skelbimo paslaugų kaip ryšių su visuomene paslaugų;

3.2.5.      užtikrinti, kad interneto portalų komentarų skiltyse skelbdami informaciją apie Agentūros klientus, Agentūrų ir/ar jų klientų konkurentus, prekes ir/ar paslaugas, Agentūros darbuotojai visada nurodys savo vardą ir pavardę.

3.3.       Standarto programoje dalyvaujančios ir teisę naudoti ženklą „Atsakinga agentūra“ turinčios Agentūros atsisako teikti ryšių su visuomene paslaugas, jeigu tokių paslaugų teikimas:

3.3.1.      prieštarautų ir/ar galėtų pakenti valstybės interesams;

3.3.2.      būtų susijęs su karo ir/ar neapykantos, visuomenės susipriešinimo, diskriminacijos, smurtavo, fizinio susidorojimo su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos kurstymu;

3.3.3.      reikštų informacijos apie fizinius ir/ar juridinius asmenis rinkimą kitais nei ryšių su visuomene paslaugų teikimo tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai tokia informacija bus naudojama Agentūrai nežinomais tikslais;

3.3.4.      pažeistų Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų reikalavimus.

 

3.4.       Standarto programoje dalyvaujančios ir teisę naudoti ženklą „Atsakinga agentūra“ turinčios Agentūros, įtariančios ir/ar žinančios apie neteisėtų ir/ar neetiškų komunikacijos veiksmų, galinčių pakenkti valstybės saugumui ir stabilumui, atlikimą, privalo informaciją apie juos perduoti Valstybės saugumo departamentui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ar kitoms kompetentingoms valstybės institucijoms.

4. VISUOMENIŠKA AGENTŪRA

4.1.       Standarto ženklas „Visuomeniška agentūra“ yra suteikiamas socialiai atsakingoms Agentūroms, kurios teikia „pro bono“ paslaugas, taiko jaunimo užimtumo skatinimo priemones ar kitais būdais vykdo neformalaus profesinio ugdymo veiklą.

4.2.       Standarto programoje dalyvaujančios ir teisę naudoti ženklą „Visuomeniška agentūra“ turinčios Agentūros įsipareigoja kiekvienais metais ne mažiau kaip vienai nevyriausybinei organizacijai ir/ar socialiniam projektui  teikti ryšių su visuomene paslaugas „pro bono“ principu. Informaciją apie „pro bono“ paslaugų teikimą Agentūra viešai skelbia savo interneto tinklalapyje.

4.3.       Standarto programoje dalyvaujanti ir teisę naudoti ženklą „Visuomeniška agentūra“ turinti Agentūra įsipareigoja iki einamųjų metų gruodžio 31 d. deklaruoti (elektroniniu paštu) „pro bono“ paslaugų teikimą, RSVA pateikdama laisvos formos pranešimą, kuriame būtų pateikta trumpa informacija apie nevyriausybines organizacijas ir/ar socialinius projektus, kuriems Agentūra teikė neatlygintinas ryšių su visuomene paslaugas, taip pat „pro bono“ suteiktų paslaugų aprašymas.

4.4.       Standarto programoje dalyvaujanti ir teisę naudoti ženklą „Visuomeniška agentūra“ turinti Agentūra taip pat privalo atitikti vieną iš žemiau nurodytų neformalaus ugdymo reikalavimų:

4.4.1.      Agentūros darbuotojai per vienerius kalendorinius metus privalo parengti ir konferencijoje, paskaitoje, seminare ir/ar kitame renginyje perskaityti ne mažiau kaip 3 pranešimus arba pravesti dirbtuves ir/ar praktinius seminarus ryšių su visuomene tema;

4.4.2.      Agentūra per vienerius kalendorinius metus ne trumpesnei nei 1 (vieno) mėnesio trukmei privalo įdarbinti stažuotojus. Įdarbinamų stažuotojų priklauso nuo Agentūroje dirbančių darbuotojų skaičiaus, jei Agentūroje dirba iki 10 darbuotojų turi būti įdarbintas vienas stažuotojas, jei Agentūroje dirba nuo 11 iki 20 darbuotojų – du stažuotojai, jei Agentūroje dirba nuo 21 iki 30 darbuotojų – trys stažuotojai, jei Agentūroje dirba nuo 31 iki 40 darbuotojų – keturi stažuotojai, ir t.t.

4.5.       Standarto programoje dalyvaujanti ir teisę naudoti ženklą „Visuomeniška agentūra“ turinti Agentūra įsipareigoja iki einamųjų metų gruodžio 31 d. RSVA laisva forma pateikti (elektroniniu paštu) informaciją apie konferencijas ir/ar kitus kvalifikacijos kėlimo renginius, kuriuose ryšių su visuomene tema skaitė pranešimus ir/ar kuriuos organizavo arba įdarbintų stažuotojų skaičių. RSVA teikiama ši informacija apie konferencijas ir/ar kitus kvalifikacijos kėlimo renginius: skaityto pranešimo ir/ar organizuotų dirbtuvių arba praktinių seminarų pavadinimas, renginio data, vieta ir dalyvių skaičius.

4.6.       4.3. ir 4.5. p. numatytos informacijos pagrindu RSVA parengia ir viešai, įskaitant, bet neapsiribojant, interneto tinklalapyje www.rsva.lt, paskelbia informaciją apie Standarto programos dalyvių, turinčių teisę naudoti ženklą „Visuomeniška agentūra“, vykdomą „pro bono“ bei neformalaus profesinio ugdymo veiklą.

4.7.       Audito bendrovei patikrinti Deklaracijos dalyje „Visuomeniška agentūra“ pateiktus duomenis yra pateikiami šie dokumentai:

4.7.1.      darbo sutarčių su stažuotojais kopijos;

4.7.2.      Agentūros darbuotojų dalyvavimą konferencijose, paskaitose, seminaruose, praktiniuose seminaruose, dirbtuvėse ir/ar kituose renginiuose pranešėjo teisėmis patvirtinančių pažymėjimų kopijos.

Deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumui patikrinti, audito bendrovė turi teisę prašyti Agentūrą pateikti papildomus dokumentus.

5. TOBULĖJANTI AGENTŪRA

5.1.       Standarto ženklas „Tobulėjanti agentūra“ yra suteikiamas Agentūroms, nuolat keliančioms Agentūros darbuotojų profesinę kvalifikaciją.

5.2.       Ne mažiau kaip 60 proc. Standarto programoje dalyvaujančios ir teisę naudoti ženklą „Tobulėjanti agentūra“ turinčios Agentūros darbuotojų kiekvienais kalendoriniais metais turi dalyvauti išoriniuose mokymuose, kurių trukmė yra ne mažesnė kaip 16 akademinių valandų vidutiniškai kiekvienam darbuotojui.

5.3.       Standarto programoje dalyvaujanti ir teisę naudoti ženklą „Visuomeniška agentūra“ turinti Agentūra įsipareigoja iki einamųjų metų gruodžio 31 d. RSVA laisva forma pateikti (elektroniniu paštu) apibendrintą informaciją apie Agentūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. RSVA pateikiama informacija apie tai, kiek Agentūros darbuotojų, kokiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo, kada ir kas šiuos kvalifikacijos kėlimo renginius organizavo ir kokia buvo jų trukmė (akademinėmis valandomis).

5.4.       Agentūrų pateiktus pranešimus apie Agentūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą RSVA turi teisę viešai paskelbti interneto tinklalapyje www.rsva.lt.

5.5.       Audito bendrovei patikrinti Deklaracijos dalyje „Tobulėjanti agentūra“ pateiktus duomenis yra pateikiami šie dokumentai:

5.5.1.      Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma apie apdraustųjų skaičių nurodytai datai;

5.5.2.      Agentūros darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose patvirtinančių pažymėjimų kopijos.

 

 

Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standartas

 

DEKLARACIJOS FORMA

2016-01-05

 

Deklaraciją teikiančios Agentūros teisinė forma, pavadinimas, juridinio asmens kodas:

UAB „ABC“, įmonės kodas: 1234567

_____________________________

Standarto ženklas

Pateikta informacija

PASTABOS

ATSKAITINGA AGENTŪRA

Agentūra VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pateikė finansines ataskaitas už praėjusius finansinius metus.

Auditui ataskaitas pateikia RSVA Taryba

Praėjusių metų gruodžio 31 d. pagal darbo sutartį Agentūroje dirbančių ir nėštumo ir gimdymo atostogose, tėvystės atostogose ar atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, nesančių darbuotojų skaičius buvo 13.

Pridedamas Agentūros raštas

SKAIDRI AGENTŪRA

Agentūros klientais praėjusiais kalendoriniais metais buvo šie fiziniai ir/ar juridiniai asmenys.
Pastaba: pirmaisiais metais nėra privaloma skelbti klientų sąrašus Agentūrų interneto tinklalapiuose.

Pridedamas Agentūros patvirtintas sąrašas

Agentūra patvirtina, interesų konflikto nebuvimą.

Pridedamas Agentūros patvirtinimas

Praėjusiais kalendoriniais metais Agentūra ir/ar jos dalyviai buvo šių visuomenės informavimo priemonių dalyviai, valdymo ir/ar priežiūros organų nariai:
a) „123“ valdybos narys
b) „456“ akcininkas
c) …

ATSAKINGA AGENTŪRA

Agentūra laikėsi ir nepažeidė Standarto ženklo „Atsakinga agentūra“ reikalavimų.

Pridedamas Agentūros patvirtinimas

VISUOMENIŠKA AGENTŪRA

Praėjusiais kalendoriniais metais Agentūra „pro bono” principu teikė ryšių su visuomene paslaugas šioms nevyriausybinėms organizacijoms ir/ar socialiniams projektams.
Pastaba: pirmaisiais metais ataskaitos neteikiamos.

Pridedama laisvanoriška deklaracija 2016 metais vykdyti Ženklo reikalavimus

Praėjusiais kalendoriniais metais Аgentūros darbuotojai pranešėjų teisėmis dalyvavo ir/ar organizavo žemiau nurodytas konferencijose ir/ar kitus kvalifikacijos kėlimo renginius.
Pastaba: pirmaisiais metais ataskaitos neteikiamos.
Praėjusiais kalendoriniais metais Agentūroje buvo įdarbinti ________ stažuotojai, bendras jų darbo laikas Agentūroje yra ____________mėnesiai.
Pastaba: pirmaisiais metais ataskaitos neteikiamos.

TOBULĖJANTI AGENTŪRA

Praėjusiais kalendoriniais metais Agentūros darbuotojai dalyvavo šiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuosePastaba: pirmaisiais metais ataskaitos neteikiamos.

Pridedama laisvanoriška deklaracija 2016 metais vykdyti Ženklo reikalavimus

Pareiškiame, kad Agentūros deklaracijoje pateikta informacija apie Agentūros atitikimą Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standarto reikalavimams yra teisinga.

Patvirtiname, kad Agentūra yra susipažinusi su Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų Standarto nuostatais, Ženklų naudojimo tvarka ir kitais dokumentais, susijusiais su Standarto ženklų suteikimu naudotis ir/ar naudojimu, bei su jais sutinka.

Prie deklaracijos yra pridedami dokumentai, pagrindžiantys joje pateiktos informacijos teisingumas. Šie dokumentai yra konfidencialūs ir Ryšių su visuomene agentūrų asociacijos (RSVA) parinktos audito bendrovės negali būti viešinami.

 

Agentūros vadovas:

 

__________________________________

pareigos,vardas, pavardė, parašas

A.V.

 

Duomenys kontaktams:

Agentūros pavadinimas:

Asmuo kontaktams:

Agentūros adresas:

Telefonai:

El.paštas:

Agentūros tinklalapio adresas:


 

Priedas Nr.3

 

Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standartas

 

PAVYZDINĖ AUDITO IŠVADOS FORMA

XXXX-XX-XX

 

Dėl Agentūros ____________________ atitikimo

Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standarto reikalavimams

 

Standarto ženklas

Pateikta informacija

IŠVADOS

ATSKAITINGA AGENTŪRA

Agentūros finansinės ataskaitos už praėjusius metus VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui buvo pateiktos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

PATEIKTA / NEPATEIKTA

Standarto nuostatų nustatyta tvarka buvo pateikta informacija apie Agentūros darbuotojų skaičių praėjusių metų gruodžių 31 d.

PATEIKTA / NEPATEIKTA

SKAIDRI AGENTŪRA

Standarto nuostatų nustatyta tvarka Agentūra pateikė sąrašą Agentūros klientų sąrašą ir Agentūros klientų prašymų informaciją apie juos viešai skelbti apibendrinta forma kopijas.

PATEIKTA / NEPATEIKTA

Agentūra Agentūros klientų sąrašą tinkamai skelbia viešai savo interneto svetainėje.

PASKELBTA/ NEPASKELBTA

Standarto nuostatų nustatyta tvarka Agentūra pateikė interesų ir ryšių su Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančiomis visuomenės informavimo priemonėmis deklaraciją.

PATEIKTA / NEPATEIKTA

ATSAKINGA AGENTŪRA

Teikdama ryšių su visuomene paslaugas Standarto nuostatų reikalavimams Agentūra nenusižengė ir tą patvirtino pateikdama deklaraciją dėl susitarimo laikymosi neskelbti anoniminių komentarų.

PATEIKTA / NEPATEIKTA

VISUOMENIŠKA AGENTŪRA

Standarto nuostatų nustatyta tvarka Agentūra pateikė išsamią informaciją apie „pro bono” paslaugų teikimą.

PATEIKTA / NEPATEIKTA

Standarto nuostatų nustatyta tvarka Agentūra pateikė išsamią informaciją Agentūros darbuotojų dalyvavimą konferencijose, paskaitose, seminaruo-se, praktiniuose seminaruose, dirbtuvėse ir/ar kituose renginiuose pranešėjo teisėmis.

PATEIKTA / NEPATEIKTA

Standarto nuostatų nustatyta tvarka Agentūra pateikė Standarto reikalavimus pagrindžiančią informaciją apie Agentūroje praėjusiais metais įdarbintus stažuotojus.

TOBULĖJANTI AGENTŪRA

Standarto nuostatų nustatyta tvarka Agentūra pateikė Standarto reikalavimus pagrindžiančią informaciją apie Agentūros darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

PATEIKTA / NEPATEIKTA

 

 

Audito bendrovės vadovas:

 

 

__________________________________

Pareigos,vardas, pavardė, parašas

A.V.

 

 

Duomenys kontaktams:

Audito bendrovė:

Auditorius:

Audito bendrovės adresas, telefonai, el.paštas:

Comments are closed.