Standarto nuostatai

Atsiųsti PDF formatu.

Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standartas

STANDARTO NUOSTATAI

 

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Tikslai
  • Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų asociacijos veiklos standarto nuostatų (toliau – Standarto nuostatai) tikslas – nustatyti Ryšių su visuomene agentūrų asociacijos (toliau – RSVAA) sukurto ir diegiamo LIETUVOS RSVAA AGENTŪRA VEIKLOS STANDARTO (toliau – Standartas) ir jį sudarančių ženklų (toliau – Ženklai) naudojimo tvarką.
  • Standarto ir jį sudarančių Ženklų tikslas – padidinti ryšių su visuomene agentūrų (toliau – Agentūra) veiklos skaidrumą, pagerinti jų veiklos kokybę, skatinti Agentūras ir ryšių su visuomene rinką tobulėti, informuoti paslaugų gavėjus apie galimybę įsigyti paslaugas iš atskaitingą, skaidrią, atsakingą ir visuomenišką veiklą vykdančios bei savo kompetencijas nuolat tobulinančios Agentūros.
  • Agentūros, kurios yra RSVAA narės, privalo turėti teisę naudoti Standarto nuostatų 2.1 – 2.2.3 p. nurodytus Ženklus (ATSKAITINGA AGENTŪRA, SKAIDRI AGENTŪRA ir ATSAKINGA AGENTŪRA). Standarto nuostatų 2.2.1 – 2.2.3 p. nurodytų Ženklų naudojimui nustatyti reikalavimai yra narystės RSVAA taisyklės. Agentūra, kuri yra RSVAA narė, neturinti teisės naudotis nurodytais Ženklais, laikoma neatitinkančia narystės RSVAA taisyklių ir, Įstatuose numatyta tvarka, gali būti pašalinta iš RSVAA.
 2. Standarto Ženklai ir pagrindiniai jų suteikimo principai
  • Standartas ir jį sudarantys Ženklai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra įregistruoti Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure ir yra RSVAA nuosavybė.
  • Standartą sudaro 5 (penki) Ženklai:
   • ATSKAITINGA AGENTŪRA – šis Ženklas žymi, kad Agentūra, viešai ir Standarto bei RSVAA tikslus atitinkančiu būdu, skelbia savo finansines ataskaitas ir informaciją apie darbuotojų skaičių. Agentūra, turinti teisę naudotis šiuo Ženklu, laikoma prisidedančia prie vieno iš RSVAA tikslų – didinti ryšių su visuomene rinkos atskaitingumą. Teisė naudoti šį ženklą suteikiama Agentūrai, kuri atitinka Standarto nuostatų Priede Nr. 1 „Standarto ženklų reikalavimai“ (toliau – Standarto ženklų reikalavimai) 2 dalyje nustatytus reikalavimus;
   • SKAIDRI AGENTŪRA – šis Ženklas žymi, kad Agentūra, siekdama išvengti interesų konflikto situacijų, viešai ir Standarto bei RSVAA tikslus atitinkančiu būdu, skelbia informaciją apie savo klientus. Agentūra, turinti teisę naudotis šiuo Ženklu, laikoma prisidedančia prie vieno iš RSVAA tikslų – ryšių su visuomene rinkoje vengti interesų konflikto situacijų ir kelti Agentūrų reputaciją. Teisė naudoti šį ženklą suteikiama Agentūrai, kuri atitinka Standarto ženklų reikalavimų 3 dalyje nustatytus reikalavimus;
   • ATSAKINGA AGENTŪRA – šis Ženklas žymi, kad Agentūra, Standarto bei RSVAA tikslus atitinkančiu būdu, savo veikloje vadovaujasi atsakomybės visuomenei principu. Agentūra, turinti teisę naudotis šiuo Ženklu, laikoma prisidedančia prie vieno iš RSVAA tikslų – kelti Agentūrų reputaciją ir didinti jų atsakomybę prieš visuomenę. Teisė naudoti šį ženklą suteikiama Agentūrai, kuri atitinka Standarto ženklų reikalavimų 4 dalyje nustatytus reikalavimus;
   • VISUOMENIŠKA AGENTŪRA – šis Ženklas žymi, kad Agentūra yra socialiai atsakinga, teikia „pro bono“ paslaugas, taiko jaunimo užimtumo skatinimo priemones ar kitais būdais vykdo neformalaus profesinio ugdymo veiklą. Teisė naudoti šį ženklą suteikiama Agentūrai, kuri atitinka Standarto ženklų reikalavimų 5 dalyje nustatytus reikalavimus;
   • TOBULĖJANTI AGENTŪRA – šis Ženklas žymi, kad Agentūra nuolat kelia savo darbuotojų profesinę kvalifikaciją. Teisė naudoti šį ženklą suteikiama Agentūrai, kuri atitinka Standarto ženklų reikalavimų 6 dalyje nustatytus reikalavimus.
  • Teisę naudotis Ženklais suteikia ir tokią teisę panaikina RSVAA Taryba.
  • Teisės naudoti Ženklus suteikimo procedūra yra vykdoma kasmet gruodžio – sausio mėn.
  • Teisė naudoti Ženklus Agentūroms suteikiama 1 (vienerių) metų laikotarpiui. Agentūros, kurioms yra suteikta teisė naudoti atitinkamą Ženklą, turi teisę jį naudoti laikotarpiu nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kitų metų sausio 31 d.
  • Teisė naudoti kiekvieną Standarto nuostatų 2.1 – 2.2.5 p. numatytą Ženklą Agentūrai yra suteikiama ir / ar panaikinama RSVAA Tarybos sprendimais. Agentūroms gali būti suteikiama ir / ar panaikinama teisė naudoti vieną, kelis ar visus Ženklus. Teisės naudoti vieną iš Ženklų suteikimas nesuteikia Agentūrai teisės naudoti kitus Ženklus, o šios teisės panaikinimas nepanaikina teisės naudoti kitų Ženklų, kurių naudojimo teisė yra suteikta Agentūrai.
 3. Ženklų naudojimo tvarka
  • Agentūroms teisė naudoti Ženklus ar kurį / kuriuos nors iš jų yra suteikiama, išduodant Standarto sertifikatą.
  • Agentūros turi teisę naudoti tik joms išduotame Standarto sertifikate nurodytus Ženklus. Ženklai yra naudojami Ženklų naudojimo tvarkoje nustatyta tvarka.
  • Agentūros Ženklus turi teisę naudoti:
   • ryšių su visuomene paslaugų ženklinimui, populiarinimui ir / ar reklamai;
   • kaip Agentūros firminių bankų, vizitinių kortelių ir / ar kitos reprezentacinės medžiagos grafinį elementą;
   • Agentūros veiklos ataskaitose ir / ar pristatymuose.
  • Agentūros, kurioms yra suteikta teisė naudotis bent vienu Ženklu, apie dalyvavimą Standarto programoje iki einamųjų metų vasario 10 d. privalo paskelbti savo interneto tinklalapyje bei RSVAA Tarybai elektroniniu paštu pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Šiame punkte nurodytos Agentūros turi teisę savo dalyvavimą Standarto programoje viešinti ir kitomis priemonėmis bei būdais.
 4. Standarto programos dalyviai
  • Standarto programoje dalyvauti gali visos Agentūros, tiek tos, kurios yra RSVAA narės, tiek tos, kurios nėra RSVAA narės, tačiau nuo to, ar Agentūra yra RSVAA narė ar ne, priklauso Agentūros teisių ir pareigų apimtis Standarto programos atžvilgiu.
  • Agentūros, kurios nėra RSVAA narės, gali, bet neprivalo, dalyvauti Standarto programoje ir turi teisę įgyti teisę naudotis vienu, keliais arba visais Ženklais. Agentūros, kurios nėra RSVAA narės, teisę naudotis Ženklais įgyvendina Standartų nuostatų I, II ir III skyriuose nustatyta tvarka.
  • Agentūros, kurios nėra RSVAA narės, Standarto programoje gali dalyvauti tik sumokėjusios Standarto programos dalyvio mokestį (toliau – Dalyvio mokestis).
  • Agentūros, kurios yra RSVAA narės:
   • Privalo dalyvauti Standarto programoje, ta apimti, kiek tai reikalinga tam, kad joms būtų suteikta teisė naudotis Ženklais ATSKAITINGA AGENTŪRA, SKAIDRI AGENTŪRA ir ATSAKINGA AGENTŪRA. Agentūros privalo turėti teisę naudotis šiais Ženklais ir šių Ženklų naudojimui nustatyti reikalavimai yra narystės RSVAA taisyklės (toliau – Narystės RSVAA taisyklės). Agentūros, kurios yra RSVAA narės, pareigą naudotis aukščiau išvardintais Ženklais įgyvendina Standartų nuostatų I ir IV skyriuose nustatyta tvarka;
   • Gali, bet neprivalo, dalyvauti Standarto programoje, ta apimtimi, kiek tai reikalinga tam, kad joms būtų suteikta teisė naudotis Ženklais VISUOMENIŠKA AGENTŪRA, TOBULĖJANTI AGENTŪRA. Agentūros, kurios yra RSVAA narės, teisę naudotis šiais Ženklais įgyvendina tokia pačia tvarka, kaip ir Agentūros, kurios nėra RSVAA narės (išskyrus Standarto nuostatų 5 p. numatytą išimtį).
  • Dalyvavimas Standarto programoje Agentūroms, kurios yra RSVAA narės, yra nemokamas.
 5. TEISĖS NAUDOTIS ŽENKLAIS SUTEIKIMO TVARKA
 6. Dalyvio mokestis
  • Dalyvio mokestis yra lygus 2 (dviem) einamųjų metų narystės RSVAA mokesčio dydžiams. Jo dydis nepriklauso nuo Ženklų, kuriuos Agentūra siekia įgyti teisę naudoti, skaičiaus.
  • Dalyvio mokestis yra mokamas avansu už Ženklų naudojimą kitais metais. Šį mokestį Agentūra privalo sumokėti iki lapkričio 30 d.
  • Dalyvio mokestis sumokamas RVSAA mokėjimo nurodyme nurodant šiuos rekvizitus:

Gavėjas: Ryšių su visuomene agentūrų asociacija

Gavėjo juridinio asmens kodas: 302351467

Gavėjo sąskaitos numeris: A/s LT87 7300 0101 1973 0925

Gavėjo bankas: „Swedbank“ AB

Mokėjimo paskirtis: Standarto programos dalyvio mokestis už kitus metus

 1. Prašymo dalyvauti standarto programoje pateikimas
  • Agentūra, norinti dalyvauti Standarto programoje, RSVAA Tarybai pateikia prašymą dalyvauti Standarto programoje (toliau – Prašymas). Prašymas, atitinkantis visus Standarto nuostatų 2 p. nustatytus reikalavimus (įskaitant ir visus patikslinimus ir / ar trūkumų šalinimus, jei tokie būtų reikalingi), privalo būti pateiktas iki einamųjų metų lapkričio 30 d. Prašymo pateikimo data yra laikoma jo įteikimo ar išsiuntimo registruotu paštu RSVAA Tarybai diena.
  • Prašyme turi būti nurodyta / kartu su Prašymu pateikta:
   • Agentūros pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono numeris;
   • Agentūros veiklos sritis;
   • Agentūros elektroninis paštas, kuriuo Agentūrai bus teikiama informacija dėl Deklaracijos apie atitikimą Ženklo reikalavimams (toliau – Deklaracija) ir ją pagrindžiančių dokumentų pateikimo RSVAA Tarybos pasirinktai audito bendrovei tvarkos;
   • Ženklai, kuriuos Agentūra nori įgyti teisę naudoti;
   • Tais atvejais, kai Prašymą teikianti Agentūra nėra RSVAA narė, kartu su Prašymu pateikiama Dalyvio mokesčio sumokėjimą patvirtinančio mokėjimo dokumento kopija;
   • Patvirtinimas, kad Agentūra yra susipažinusi ir sutinka su Ženklų naudojimui keliamais reikalavimais, nustatytais atitinkamoje Standarto ženklų reikalavimų dalyje ir Ženklų naudojimo tvarka.
  • Prašymas RSVAA Tarybai yra pateikiamas raštu, jį išsiunčiant registruotu laišku, įteikiant pasirašytinai RSVAA buveinėje arba elektroniniu paštu adresu info@rsva.lt. Jei Prašymas teikiamas pasirašytinai RSVAA buveinėje, jį teikianti Agentūra Prašymo kopiją RSVAA Tarybai papildomai turi persiųsti ir elektroniniu paštu adresu info@rsva.lt.
  • RSVAA Taryba, gavusi Agentūros Prašymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų patikrina, ar:
   • Prašymas paduotas per Standarto nuostatų 1 p. numatytą terminą;
   • Prašymas atitinka Standarto nuostatų 2 p. nustatytus reikalavimus;
   • Sumokėtas Dalyvio mokestis (tais atvejais, kai Prašymą teikia Agentūra, kuri nėra RSVAA narė).
  • RSVAA Tarybai nustačius, kad Prašymas turi trūkumų, jis yra grąžinamas jį pateikusiai Agentūrai, nurodant Prašymo trūkumus dėl kurių Prašymas grąžinamas. Agentūra, siekdama Prašymą RSVAA Tarybai pateikti pakartotinai, privalo nustatytus trūkumus pašalinti ir visus Standarto nuostatų 2 p. nustatytus reikalavimus atitinkantį Prašymą pateikti ne vėliau kaip iki Standarto nuostatų 6.1 p. nustatyto termino pabaigos.
  • RSVAA Tarybai nustačius, kad Prašymas yra priimtinas pagal Standarto nuostatų 4 p. reikalavimus, RSVAA Taryba Prašymą patvirtina ir jį pateikusi Agentūra yra įtraukiama į Standarto programoje siekiančių dalyvauti Agentūrų sąrašą (toliau – Sąrašas). Agentūra, įtraukta į Sąrašą, laikoma Standarto programoje siekiančia dalyvauti Agentūra (toliau – Pretenduojanti agentūra).
  • Visi Prašymai (įskaitant ir tuos, kurie, ištaisius RSVAA Tarybos nustatytus trūkumus, teikiami pakartotinai), kurie pateikti praleidus Standarto nuostatų 1 p. nustatytą terminą, yra grąžinami juos pateikusioms Agentūroms.
 2. Audito bendrovės atliekamas vertinimas
  • Pretenduojančių agentūrų atitikimo Standarto ženklų reikalavimuose išdėstytus reikalavimus Ženklo / Ženklų naudojimui vertinimą atlieka Standarto nuostatų 8 dalyje nustatyta tvarka RSVAA Tarybos pasirinkta audito bendrovė (toliau – Audito bendrovė).
  • RSVAA Taryba ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d. Prašymuose nurodytu elektroninio pašto adresais Pretenduojančias agentūras informuoja apie Audito bendrovę, kuri vykdys Pretenduojančių agentūrų vertinimą. Šiuose pranešimuose RSVAA Taryba taip pat nurodo Deklaracijos ir joje nurodytą informaciją pagrindžiančių dokumentų pateikimo Audito bendrovei tvarką.
  • Užpildytą Deklaraciją ir joje nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus Pretenduojanti agentūra Audito bendrovei turi pateikti elektroniniu būdu iki sausio 15 d. Deklaracijos forma yra pateikiama Standarto nuostatų priede Nr. 2. Pretenduojanti agentūra Audito Bendrovei kartu su Deklaracija pateikia šiuos dokumentus ir / ar duomenis:
   • Jei Agentūra pretenduoja įgyti teisę naudotis Ženklu ATSKAITINGA AGENTŪRA, Agentūra Audito bendrovei pateikia: praėjusių metų pelno (nuostolių) ataskaitą; Agentūros darbuotojų sąrašą;
   • Jei Agentūra pretenduoja įgyti teisę naudotis Ženklu SKAIDRI AGENTŪRA, Agentūra Audito bendrovei pateikia: Viešai skelbiamą Agentūros klientų sąrašą; Patvirtinimą apie interesų konflikto nebuvimą; Agentūros dalyvių sąrašą;
   • Jei Agentūra pretenduoja įgyti teisę naudotis Ženklu ATSAKINGA AGENTŪRA, Agentūra Audito bendrovei pateikia Patvirtinimą dėl atsakomybės visuomenei principo reikalavimų laikymosi;
   • Jei Agentūra pretenduoja įgyti teisę naudotis Ženklu VISUOMENIŠKA AGENTŪRA, Agentūra Audito bendrovei pateikia: Agentūros neatlygintinai („pro bono“) suteiktų paslaugų sąrašą; trišalių sutarčių su stažuotojais / praktikantais ir mokslo įstaigomis kopijas; Agentūros darbuotojų dalyvavimą konferencijose, paskaitose, seminaruose, praktiniuose seminaruose, dirbtuvėse ir/ar kituose renginiuose pranešėjo teisėmis patvirtinančių pažymėjimų kopijas;
   • Jei Agentūra pretenduoja įgyti teisę naudotis Ženklu TOBULĖJANTI AGENTŪRA, Agentūra Audito bendrovei pateikia: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma apie apdraustųjų skaičių praėjusių metų gruodžio 31 d.; Agentūros darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo renginiuose patvirtinančių pažymėjimų kopijas.
  • Standarto nuostatų 3 p. nustatytu terminu Audito bendrovei Deklaracijos ir / ar joje pateiktos informacijos pagrindžiančių dokumentų (visų ar dalies) nepateikusi Pretenduojanti agentūra netenka teisės tais metais dalyvauti Standarto programoje. Tokios Pretenduojančios agentūros vertinimo Audito bendrovė neatlieka ir išvados dėl tokios Pretenduojančios agentūros atitikties Standarto ženklų reikalavimuose nustatytiems reikalavimams RSVAA Tarybai neteikia.
  • Pretenduojančių agentūrų vertinimus Audito bendrovė atlieka remdamasi duomenimis, kuriuos Deklaracijoje pateikia Pretenduojančios agentūros. Tokie duomenys laikomi konfidencialia informacija ir Audito bendrovė šių duomenų neviešina.
  • Audito bendrovė parengia išvadą dėl Pretenduojančių agentūrų atitikties Standarto ženklų reikalavimuose nustatytiems reikalavimams (toliau – Išvada). Pavyzdinė Išvados forma pateikiama Standarto nuostatų priede Nr. 3. Išvadą pasirašo Audito bendrovės vadovas. Audito bendrovė Išvadas rengia dėl kiekvienos Pretenduojančios agentūros atskirai. Audito bendrovė parengtas Išvadas RSVAA Tarybai pateikia iki sausio 25 d.
  • Išvadoje negali būti pateikta ar kitaip atskleista informacija, kurios konfidencialumą nurodė Pretenduojanti agentūra. Tuo atveju, jei Išvada yra neigiama, t. y. joje konstatuojama, kad Pretenduojanti agentūra neatitinka Standarto ženklų reikalavimuose nustatytų reikalavimų, tokioje Išvadoje turi būti pateikti neigiamos Išvados motyvuotai.
 3. Audito bendrovės atranka
  • Audito bendrovės, kuri atlieka Pretenduojančių agentūrų vertinimą, atranką vykdo RSVAA Taryba. Ji yra atrenkama 2 (dviejų) metų laikotarpiui.
  • Audito bendrovės atranką vykdanti RSVAA Taryba ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d. sudaro dvidešimties didžiausių (pagal praėjusių metų pardavimo apimtis) Lietuvos Respublikoje veikiančių audito bendrovių sąrašą (toliau – Auditorių sąrašas). Šios Auditorių sąraše esančios audito bendrovės yra kviečiamos dalyvauti atrankoje atlikti Pretenduojančių agentūrų vertinimą.
  • Audito bendrovės atranka yra vykdoma apklausos būdu.
  • RSVAA Taryba iki gruodžio 1 d. atlieka į Auditorių sąrašą įtrauktų audito bendrovių apklausą. Apklausa vykdoma, Auditorių sąraše nurodytoms audito bendrovėms išsiunčiant trumpą perkamos Pretenduojančių agentūrų vertinimo paslaugos aprašymą, nurodant esmines vertinimo paslaugų teikimo sąlygas ir terminus, per kuriuos Standarto nuostatų nustatyta tvarka turės būti atliktas Pretenduojančių agentūrų vertinimas ir pateiktos Išvados dėl kiekvienos iš Pretenduojančių agentūrų atitikties reikalavimams, nustatytiems Standarto ženklų reikalavimuose, bei nurodant šių paslaugų kainos pasiūlymų pateikimo tvarką.
  • Audito bendrovių pasiūlymai RSVAA Tarybai pateikiami elektroniniu paštu info@rsva.lt RSVAA Tarybos nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip gruodžio 1 d. Pasiūlyme turi būti nurodyta bendra audito bendrovės siūloma Pretenduojančių agentūrų vertinimo paslaugų kaina su visais mokesčiais ir išlaidomis. Pateikdama pasiūlymą, apklausoje dalyvaujanti audito bendrovė, taip pat turi patvirtinti, jog Pretenduojančių agentūrų vertinimo paslaugas už nurodytą kainą įsipareigoja suteikti RSVAA Tarybos nurodytomis sąlygomis ir terminais.
  • RSVAA Taryba audito bendrovę, teiksiančią Pretenduojančių agentūrų vertinimo paslaugas, iš apklausoje dalyvavusių ir pasiūlymus nustatyta tvarka bei terminais pateikusių audito bendrovių atrenka pagal jų pateiktus pasiūlymus. Audito bendrovės atrankos kriterijus – mažiausia bendra paslaugos kaina. Jeigu kelios audito bendrovės pasiūlo tą pačią paslaugos kainą ir ji yra mažiausia, atrenkama pagal praėjusių metų pardavimo apimtis didesnė audito bendrovė.
  • RSVAA Taryba sprendimą dėl audito bendrovės, kuri teiks Pretenduojančių agentūrų vertinimo paslaugas, priima ne vėliau kaip gruodžio 10 d.
 4. Sprendimo dėl Ženklų suteikimo naudoti priėmimas
  • RSVAA Taryba sprendimus, kuriais Pretenduojančioms agentūroms suteikiama arba nesuteikiama teisė naudoti jos Prašyme nurodytus Ženklus (ar dalį jų) (toliau – Sprendimai), priima iki sausio 31 d. Sprendimas, kuriuo Pretenduojančiai agentūrai suteikiama teisė naudoti Ženklą, laikomas teisėtu Ženklo naudojimo pagrindu. Pretenduojanti agentūra turi teisę naudoti Ženklą nuo Sprendimo priėmimo dienos.
  • Sprendimai priimami RSVAA Tarybos nariams balsuojant. Sprendimai priimami RSVAA Tarybos narių balsų dauguma ir yra laikomi priimtais, jeigu už juos gaunama daugiau balsų „už“ negu „prieš“.
  • Priimdami Sprendimus, RSVAA Tarybos nariai atskirai balsuoja dėl kiekvienos Pretenduojančios agentūros ir dėl kiekvieno iš Ženklo, nurodyto tokios Agentūros prašyme.
  • RSVAA Taryba Sprendimus priima, atsižvelgdama į Audito bendrovės Išvadas dėl Pretenduojančių agentūrų atitikimo Ženklų reikalavimams. Išvados yra rekomendacinio pobūdžio ir RSVAA Tarybai nėra privalomos.
  • RSVAA Tarybos Sprendimai yra galutiniai ir neginčijami.
  • RSVAA Tarybai priėmus Sprendimą Pretenduojančiai agentūrai, kuri nėra RSVAA narė, nesuteikti teisės naudoti nė vieno Ženklo, jos sumokėtas Dalyvio mokestis Pretenduojančiai agentūrai yra grąžinamas. Iš grąžinamo Dalyvio mokesčio yra atskaičiuojamas Ženklų suteikimo naudoti procedūrų administravimo mokestis, kurį nustato RSVAA Taryba.
 • TEISĖS NAUDOTIS ŽENKLAIS PANAIKINIMO TVARKA, PASITRAUKIMAS IŠ STANDARTŲ PROGRAMOS
 1. Teisės naudoti Ženklus panaikinimo tvarka
  • Programos dalyvės teisė naudoti Ženklus ar kurį nors / kuriuos nors iš jų RSVAA Tarybos sprendimu gali būti panaikinta. Ši teisė gali būti panaikinta bet kuriuo Ženklo naudojimo metu.
  • Teisės naudoti Ženklą panaikinimo procedūra (toliau – Pažeidimo tyrimas) yra pradedama RSVAA Tarybai gavus pranešimą apie Ženklų naudojimui keliamų reikalavimų pažeidimą (toliau – Pranešimas apie pažeidimą).
  • Pranešimo apie pažeidimą pareiškėju (toliau – Pareiškėjai) gali būti Agentūra, dalyvaujanti Standarto programoje.
  • Pažeidimo tyrimas gali būti pradėtas ir RSVAA Tarybos iniciatyva iš bet kurio šaltinio gavus informacijos apie Ženklų naudojimui keliamų reikalavimų pažeidimą. Tokiu atveju Pranešimą apie pažeidimą parengia RSVAA Taryba. Be kitų Agentūros, kuri dalyvauja Standartų programoje, galimai padarytų pažeidimų, Pažeidimo tyrimas RSVAA Tarybos iniciatyva gali būti pradėtas RSVAA Tarybai nustačius, kad Agentūra, kuri dalyvauja Standarto programoje, RSVAA Tarybai nepateikė Standarto nuostatų 3 p. (o Agentūrų, kurios yra RSVAA narės, atveju ir Standarto nuostatų 12.2 p.) reikalaujamų dokumentų / duomenų, nors pagal turimas teises naudoti (Agentūrų, kurios yra RSVAA narės, atveju pareigas naudoti.) Ženklus tokius dokumentus / duomenis (ar dalį jų) privalėjo pateikti.
  • Pranešime apie pažeidimą turi būti:
   • Nurodytas Agentūros, kurios atžvilgiu siūloma atlikti Pažeidimo tyrimą, pavadinimas;
   • Nurodyti Ženklai, kurių reikalavimus Agentūra galimai pažeidė;
   • Nurodytos visos Pareiškėjui žinomos aplinkybės, susijusios su Agentūros galimai padarytu pažeidimu;
   • Pateiktas Pareiškėjo įsipareigojimas , kad, nepasitvirtinus Pranešime dėl pažeidimo nurodytoms aplinkybėms, Pareiškėjas kompensuos RSVAA Tarybai pažeidimo tyrimo ir Audito bendrovės Išvados parengimo išlaidas. Šis įsipareigojimas nereikalingas ir nurodytos išlaidos RSVAA Tarybai nekompensuojamos, jei Pažeidimo tyrimas pradedamas RSVAA Tarybos iniciatyva.
  • Pranešime apie pažeidimą turi būti nurodyta:
   • Pareiškėjo pavadinimas ir Pareiškėjo atstovas (jei Pareiškėjas yra juridinis asmuo) arba vardas ir pavardė (jei Pareiškėjas yra fizinis asmuo);
   • Pareiškėjo kontaktiniai duomenys: adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
  • Anoniminių Pranešimų apie pažeidimą pagrindu Pažeidimo tyrimas nėra pradedamas.
  • Sprendimą pradėti Pažeidimo tyrimą RSVAA Taryba priima Pranešimo apie pažeidimą pagrindu.
  • Pradėjus pažeidimo tyrimą, RSVAA Taryba Agentūrai pateikia pranešimą apie pradėtą Pažeidimo tyrimą. Pranešimas siunčiamas Agentūros Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu pranešimu:
   • Agentūra informuojama, kad jos atžvilgiu yra pradėtas Pažeidimo tyrimas;
   • Agentūrai nurodomi Ženklai, kurių reikalavimus ji galimai pažeidė, pažeisti reikalavimai ir aplinkybės lėmusios tų reikalavimų pažeidimą;
   • Agentūra įpareigojama ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas Audito bendrovei pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad ji atitinka Ženklų, kurių pažeidimu ji įtariama, reikalavimus.
  • Jei Agentūra per Standarto nuostatų 9.3 p. nustatytą terminą Audito bendrovei nepateikia reikalaujamų dokumentų ar duomenų, Pažeidimo tyrimas atliekamas remiantis turimais dokumentais ir duomenimis.
  • Tais atvejais, kai Agentūra Audito bendrovei pateikia dokumentus ar duomenis, kuriais siekiama pagrįsti, kad Agentūra atitinka Ženklo, kurio pažeidimu ji įtariama, reikalavimus, Audito bendrovė atlieka tyrimą, kurio metu tiriamos Pranešime dėl pažeidimo nurodytos aplinkybės. Audito bendrovė tyrimo išvadą RSVAA Tarybai pateikia per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo informacijos iš Agentūros gavimo. Audito tyrimo išvados yra rekomendacinio pobūdžio ir RSVAA Tarybai nėra privalomos.
  • Gavusi Audito bendrovės tyrimo išvadą, RSVAA Taryba ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas priima sprendimą Pažeidimo tyrime. Sprendimai Pažeidimo tyrime priimami RSVAA Tarybos nariams balsuojant. Sprendimai priimami RSVAA Tarybos narių balsų dauguma ir yra laikomi priimtais, jeigu už juos gaunama daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Jeigu Pažeidimo tyrimas pradėtas daugiau nei vieno Ženklo atžvilgiu, RSVAA Taryba atskirai balsuoja ir sprendimą priima dėl kiekvieno Ženklo. RSVAA Taryba priima vieną iš šių sprendimų:
   • Pranešimą dėl pažeidimo laikyti nepagrįstu;
   • Pranešimą dėl pažeidimo laikyti pagrįstu ir panaikinti Agentūros teisę naudoti Ženklus, kurių reikalavimų Agentūra neatitinka.
  • RSVAA Tarybos sprendimai Pažeidimo tyrime yra galutiniai ir neginčijami. RSVAA Tarybos sprendimai yra viešai skelbiami RSVAA interneto tinklalapyje rsva.lt.
  • RSVAA Tarybai Agentūros atžvilgiu priėmus Standarto nuostatų 12.2 p. nurodytą sprendimą, tokia Agentūra ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą įteikimo Agentūrai dienos privalo nutraukti bet kokį Ženklo, kuriuo ji neturi teisės naudotis, naudojimą. Šio reikalavimo nevykdančiai Agentūrai yra taikoma Ženklų naudojimo tvarkoje numatyta atsakomybė.
  • Agentūros atžvilgiu priėmus Standarto nuostatų 12.2 p. nurodytą sprendimą, tokia Agentūra atlygina RSVAA Tarybos patirtas Pažeidimo tyrimo išlaidas ir Audito išvados parengimo išlaidas.
  • Jei, atlikus Pažeidimo tyrimą, priimamas Standarto nuostatų 12.2 p. nurodytas sprendimas, kuriuo panaikinama Agentūros, kuri yra RSVAA narė, teisė naudoti Ženklus VISUOMENIŠKA AGENTŪRA, TOBULĖJANTI AGENTŪRA, RSVAA Tarybos sprendimu tokio pažeidimo tyrimas gali būti perduotas nagrinėti RSVAA Garbės teismui. RSVAA Garbės teismas tokius pažeidimus nagrinėja kaip drausmės bylas, kaip tai nustatyta RSVAA Garbės teismo darbo reglamente. Narystės RSVAA taisyklių pažeidimai (Ženklų ATSKAITINGA AGENTŪRA, SKAIDRI AGENTŪRA ir / ar ATSAKINGA AGENTŪRA pažeidimai) RSVAA Garbės teismui perduodami Standarto nuostatų 15.2 punkte nustatyta tvarka.
  • Standarto nuostatų 12.2 p. nurodytu sprendimu panaikinus Agentūros, kuri nėra RSVAA narė, teisę naudoti Ženklus ar kurį nors / kuriuos nors iš jų, tokios Agentūros sumokėtas Dalyvio mokestis jai nėra grąžinamas.
  • Ženklo naudojimui keliamus reikalavimus pažeidusi Agentūra po RSVAA Tarybos sprendimo panaikinti teisę naudoti Ženklus ar jų dalį priėmimo neturi teisės 2 (dvejus) kalendorinius metus dalyvauti Standarto programoje (pateikti Prašymo) ta apimtimi, kiek šis dalyvavimas yra susijęs su Ženklų, kuriuos naudoti teisę RSVAA Taryba panaikino, naudojimu.
 2. Pasitraukimas iš Standarto programos
  • Agentūra, turi teisę Pasitraukti iš Standarto programos, Agentūra turi teisę bet kuriuo metu apie pasitraukimą RSVAA Tarybą informuodama laisvos formos pranešimu. Per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokio pranešimo pateikimo Programos dalyvė privalo nutraukti bet kokį Ženklų naudojimą. Šio reikalavimo nevykdančiai Programos dalyvei yra taikoma Susitarime numatyta atsakomybė.
  • Iš Standarto programos pasitraukusiai Agentūrai, kuri nėra RSVAA narė, sumokėtas Dalyvio mokestis nėra grąžinamas.
  • Iš Standarto programos pasitraukusi Agentūra netenka teisės 1 (vienerius) kalendorinius metus dalyvauti Standarto programoje (pateikti Prašymo), skaičiuojant nuo pranešimo apie pasitraukimą iš Standarto programos pateikimo.
 3. NARYSTĖS RSVAA TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
 4. Atitikties Narystės RSVAA taisyklėms deklaravimas
  • Agentūra, kuri yra RSVAA narė, privalo kiekvienais metais RSVAA Tarybai pateikti Deklaraciją apie atitiktį Narystės RSVAA taisyklėms (toliau – Atitikties deklaracija). Atitikties deklaracijos forma pateikiama Standarto nuostatų 4 priede.
  • Atitikties deklaracijoje Agentūra, kuri yra RSVAA narė, pateikia duomenis, pagrindžiančius, kad ji atitinka reikalavimus, suteikiančius teisę naudotis Ženklais ATSKAITINGA AGENTŪRA, SKAIDRI AGENTŪRA ir ATSAKINGA AGENTŪRA. Audito bendrovei Atitikties deklaracijoje pateikiami šie dokumentai / duomenys:
   • Pagrindžiant atitiktį Ženklo ATSKAITINGA AGENTŪRA reikalavimams, Agentūra Audito bendrovei pateikia: Agentūros darbuotojų sąrašą (praėjusių metų pelno (nuostolių) ataskaitą Audito bendrovei pateikia RSVAA);
   • Pagrindžiant atitiktį Ženklo SKAIDRI AGENTŪRA reikalavimams, Agentūra Audito bendrovei pateikia: Viešai skelbiamą Agentūros klientų sąrašą; Patvirtinimą apie interesų konflikto nebuvimą; Agentūros dalyvių sąrašą;
   • Pagrindžiant atitiktį Ženklo ATSAKINGA AGENTŪRA reikalavimams, Agentūra Audito bendrovei pateikia Patvirtinimą dėl atsakomybės visuomenei principo reikalavimų laikymosi.
  • Atitikties deklaraciją Agentūra, kuri yra RSVAA narė, RSVAA Tarybai privalo pateikti ne vėliau kaip iki sausio 15 d.
 5. Atitikties narystės RSVAA taisyklėms vertinimas
  • Agentūros, kuri yra RSVAA narė, Atitikties deklaracija vertinama tokia pačia tvarka, kuri nustatyta Standarto nuostatų 7
 6. Sprendimas dėl atitikties Narystės RSVAA taisyklėms
  • RSVAA Tarybos sprendimai, ar Agentūros, kurios yra RSVAA narės, atitinka Narystės RSVAA taisykles, t. y. ar jos tinkamai vykdo Standartų ženklų reikalavimų 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus dėl teisės naudotis Ženklais ATSKAITINGA AGENTŪRA, SKAIDRI AGENTŪRA ir ATSAKINGA AGENTŪRA, (toliau – Sprendimai dėl atitikties) priimami iki sausio 31 d.
  • Sprendimai dėl atitikties priimami RSVAA Tarybos nariams balsuojant. Sprendimai dėl atitikties priimami RSVAA Tarybos narių balsų dauguma ir yra laikomi priimtais, jeigu už juos gaunama daugiau balsų „už“ negu „prieš“.
  • Priimdami Sprendimus dėl atitikties, RSVAA Tarybos nariai atskirai balsuoja dėl kiekvienos Agentūros, RSVAA narės, ir Sprendimai dėl atitikties priimami atskirai dėl kiekvieno Ženklo ATSKAITINGA AGENTŪRA, SKAIDRI AGENTŪRA ir ATSAKINGA AGENTŪRA.
  • RSVAA Taryba Sprendimus dėl atitikties priima, atsižvelgdama į Audito bendrovės Išvadas. Audito išvados yra rekomendacinio pobūdžio ir RSVAA Tarybai nėra privalomos.
  • RSVAA Tarybos Sprendimai yra galutiniai ir neginčijami.
 7. Narystės RSVAA taisyklių pažeidimai
  • Agentūros, kuri yra RSVAA narė, galimai padaryti Ženklų ATSKAITINGA AGENTŪRA, SKAIDRI AGENTŪRA ir / ar ATSAKINGA AGENTŪRA reikalavimų pažeidimai nagrinėjami Standarto nuostatų 1 – 10.15 p. nustatyta tvarka.
  • RSVAA Taryba Narystės RSVAA taisyklių pažeidimą perduoda nagrinėti RSVAA Garbės teismui, jei:
   • RSVAA Taryba Sprendimu dėl atitikties nusprendžia, kad Agentūra, kuri yra RSVAA narė, nevykdo tinkamai Standartų ženklų reikalavimų 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų dėl teisės naudoti bent vieno iš Ženklų ATSKAITINGA AGENTŪRA, SKAIDRI AGENTŪRA ir / ar ATSAKINGA AGENTŪRA;
   • Atlikus Pažeidimo tyrimą, priimamas Standarto nuostatų 12.2 p. nurodytas sprendimas, kuriuo panaikinama Agentūros, kuri yra RSVAA narė, teisė naudoti bent vieną iš Ženklų ATSKAITINGA AGENTŪRA, SKAIDRI AGENTŪRA ir / ar ATSAKINGA AGENTŪRA;
   • Agentūra, kuri yra RSVAA narė, nedalyvauja Standarto programoje / savo noru pasitraukia iš Standarto programos, ta apimtimi, kiek tai reikalinga tam, kad jai būtų suteikta teisę naudotis Ženklais ATSKAITINGA AGENTŪRA, SKAIDRI AGENTŪRA ir / ar ATSAKINGA AGENTŪRA.
  • Standartų nuostatų 2 p. nurodytais atvejais, RSVAA Garbės teismas Agentūrai, kuri yra RSVAA narė, iškelia drausmės bylą ir ją išnagrinėja RSVAA Garbės teismo darbo reglamente nustatyta tvarka.
 8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 9. Standarto nuostatų tvirtinimas ir keitimas
  • Standarto nuostatai yra tvirtinami ir keičiami RSVAA Įstatuose nustatyta tvarka.
 10. Standarto programos įsigaliojimas
  • Ši Standarto nuostatų redakcija įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.
  • Ši Standarto nuostatų redakcija taikoma santykiams, atsiradusiems po Standarto nuostatų 1 punkte nurodytos datos. Santykiams, atsiradusiems iki šiame punkte nurodytos datos, galioja Standarto nuostatų redakcija, įsigaliojusi 2015 m. lapkričio 1 d.

Comments are closed.