Standarto ženklų reikalavimai

Atsisiųsti PDF formatu.

Priedas Nr.1

 

Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standartas

STANDARTO ŽENKLŲ REIKALAVIMAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų asociacijos veiklos standarto nuostatų (toliau – Standarto nuostatai) 1 priedo „Standarto ženklų reikalavimai“ (toliau – Standarto ženklų reikalavimai) tikslai – nustatyti reikalavimus, kuriuos atitinkančioms ryšių su visuomene agentūroms (toliau – Agentūra) gali būti suteikta teisė naudoti Ryšių su visuomene agentūrų asociacijos (toliau – RSVAA) sukurtą ir diegiamą LIETUVOS RSVAA AGENTŪRA VEIKLOS STANDARTĄ (toliau – Standartas) sudarančius ženklus (toliau – Ženklai). Standarto ženklų reikalavimuose taip pat nustatyta tvarka, kuria vadovaujantis Agentūros privalo pateikti informaciją, pagrindžiančią, kad Agentūra atitinka reikalavimus, suteikiančius teisę naudoti konkretų Ženklą.
  • Standarto ženklų reikalavimai taikomi Agentūromis, kurios yra Standarto programos dalyvės, kaip tai apibrėžta Standarto nuostatų 4 dalyje:
   • Agentūros, kurios yra RSVAA narės;
   • Agentūros, kurios nėra RSVAA narės ir kurios jau turi teisę naudotis Ženklais;
   • Agentūros, kurios nėra RSVAA narės ir siekia įgyti teisę naudotis Ženklais.
 1. ATSKAITINGA AGENTŪRA
  • Standarto Ženklas „Atskaitinga agentūra“ yra suteikiamas finansines ataskaitas ir informaciją apie darbuotojų skaičių viešai skelbiančiai Agentūrai.
  • Finansinės ataskaitos:
   • Agentūra, kurios finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, įsipareigoja kiekvienais metais teisės aktų nustatyta tvarka iki einamųjų metų gegužės 30 d. VĮ „Registrų centras“ tvarkomam Juridinių asmenų registrui (toliau – Juridinių asmenų registras) pateikti privalomas įmonės pelno (nuostolių) ataskaitas (toliau – PNA);
   • Agentūros, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, PNA Juridinių asmenų registrui privalo pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų patvirtinimo. Tokios Agentūros privalo informuoti RSVAA apie savo finansinių metų pradžios ir pabaigos datas, pateikdamos laisvos formos pranešimą.
   • Agentūros, rengdamos Juridinių asmenų registrui teikiamas PNA, turi laikyti tokios tvarkos:
    • PNA pirmoje eilutėje „PARDAVIMO PAJAMOS“ Agentūra nurodo bendras pajamas;
    • PNA antroje eilutėje „PARDAVIMO SAVIKAINA“ Agentūra nurodo išlaidas, sumokėtas rangovams ir tiekėjams;
    • PNA trečioje eilutėje „BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)“ Agentūra nurodo tiesiogines pajamas, t.y. visas pajamas, kurios lieka Agentūrai – šios lėšos skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui, ofiso išlaikymui, investicijoms ir pelnui.
   • Agentūrų, kurios yra RSVAA narės, PNA iš Juridinio asmenų registro surenka pati RSVAA ir tokios Agentūros savo PNA atskirai RSVAA neteikia.
   • Agentūros, kurios nėra RSVAA narės ir kurioms suteikta teisė naudoti ženklą „Atskaitinga agentūra“, PNA kopijas privalo pateikti RSVAA ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo jų pateikimo Juridinių asmenų registrui. Tokios Agentūros PNA kopijas RSVAA pateikia elektroniniu paštu.
   • Remdamasi duomenimis, kurie pateikti Agentūrų (nurodytų Standarto ženklų reikalavimų 2.4 ir 2.2.5 p.) PNA, RSVAA parengia ir viešai, įskaitant, bet neapsiribojant, interneto tinklalapyje www.rsva.lt, paskelbia (paprastai – birželio mėnesį) informaciją apie Standarto programos dalyvių, turinčių teisę naudoti ženklą „Atskaitinga agentūra“, bendrą apyvartą („pardavimo pajamas“) ir tiesiogines pajamas („bendrąjį pelną“). Apskaičiuojant konkrečios Agentūros duomenis, nurodytus Standarto ženklų reikalavimų 2.2.3 p., skaičiuojami tik tos konkrečios Agentūros duomenys. Ši tvarka taikoma ir toms Agentūroms, kurios pagal teisės aktus privalo sudaryti konsoliduotąjį finansinių ataskaitų rinkinį.
  • Informacija apie darbuotojus:
   • Agentūros privalo pateikti informaciją apie Agentūros darbuotojų skaičių praėjusių metų gruodžio 31 d. Agentūros pateikia darbuotojų, kurie Agentūroje dirba pagal darbo sutartį ir tiesiogiai dirba su klientais (tiesiogiai dirba su klientų projektais), sąrašą. Į šį Agentūros darbuotojų sąrašą nėra įtraukiami Agentūrų techniniai darbuotojai (t. y. darbuotojai, kurie tiesiogiai nedirba su klientais), Agentūros darbuotojai, kuriems suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ir / ar tėvystės atostogos ir / ar atostogos vaikui prižiūrėti (arba analogiškos atostogos tuo metu galiojančiame Lietuvos Respublikos darbo kodekse).
   • Agentūros pateikiamas Agentūros darbuotojų sąrašas privalo būti patvirtintas Agentūros vadovo parašu ir prierašu „Sąraše pateiktas darbuotojų skaičius apskaičiuotas taip, kaip nustatyta Standarto ženklų reikalavimuose ir sąraše pateikti duomenys yra teisingi bei atitinka tikrovę“.
   • Agentūros, kurios nėra RSVAA narės, Agentūros darbuotojų sąrašą pateikia kartu su Deklaracija apie atitikimą Ženklo reikalavimams (toliau – Deklaracija), kurios forma pateikiama Standarto nuostatų 2 priede. Agentūros, kurios yra RSVAA narės, Agentūros darbuotojų sąrašą pateikia kartu su Deklaraciją apie atitiktį Narystės RSVAA taisyklėms (toliau – Atitikties deklaracija), kurios forma pateikiama Standarto nuostatų 4 priede.
   • Surinktus duomenis apie Agentūrų darbuotojų skaičių RSVAA skelbia kartu su finansinių ataskaitų duomenimis, kaip tai nustatyta Standarto ženklų reikalavimų 2.6 p., pranešime apie Agentūrų finansinių ataskaitų duomenis įtraukiant atskirą stulpelį – „Darbuotojai“.
 1. SKAIDRI AGENTŪRA
  • Standarto Ženklas „Skaidri agentūra“ yra suteikiamas informaciją apie savo klientus viešai skelbiančiai ir interesų konflikto vengiančiai Agentūrai.
  • Standarto programoje dalyvaujančios ir teisę naudoti Ženklą „Skaidri agentūra“ turinčios Agentūros informaciją apie savo klientus viešai skelbia savo interneto tinklalapyje. Viešai skelbiami Agentūros klientų sąrašai už einamuosius ir praėjusius kalendorinius metus (toliau – Viešai skelbiamas Agentūros klientų sąrašas).
  • Klientai, su kuriais Agentūra dirba kelis metus iš eilės, yra įtraukiami į kiekvienų metų, kuriais Agentūra jam teikė paslaugas, Viešai skelbiamų Agentūros klientų sąrašą.
  • Nesant kliento sutikimo, kad jo pavadinimas būtų skelbiamas arba rašytiniu kliento prašymu Standarto programoje dalyvaujanti ir teisę naudoti Ženklą „Skaidri agentūra“ turinti Agentūra informaciją apie jį Viešai skelbiamame Agentūros klientų sąraše skelbia apibendrinta forma, nurodydama tik kliento teisinę formą ir veiklos sritį, pavyzdžiui „Agentūros paslaugas teikia dviems uždarosioms akcinėms bendrovėms, veikiančioms telekomunikacijų srityje“.
  • Agentūros klientais Standarto ženklų reikalavimų 2 p. prasme yra laikomi visi fiziniai ir / ar juridiniai asmenys (nepriklausomai nuo jų teisinės formos), įskaitant, bet neapsiribojant, valstybės ir savivaldybės įmones, įstaigas ir / ar organizacijas, taip pat užsienyje veikiančius juridinius asmenis, su kuriais Agentūra yra ir / ar aktualiu laikotarpiu buvo sudariusi galiojančias paslaugų teikimo sutartis ir / ar kuriems teikia ir / ar aktualiu laikotarpiu teikė paslaugas kitais pagrindais:
   • Jeigu prekės ženklo pavadinimas ir juridinio asmens pavadinimas skiriasi arba paslaugos teikiamos per tarpininką, Audito bendrovei Agentūra pateikia tiek prekės ženklo, tiek juridinio asmens (ir / ar tarpininko) pavadinimą, o savo interneto svetainėje skelbia tik prekės ženklo pavadinimą.
   • Jei paslaugos per tarpininką teikiamos kitam juridiniam asmeniui (asocijuotai struktūrai, viešajai įstaigai ar kitai nepelno siekiančiai organizacijai), Agentūra Audito bendrovei pateikia tiek juridinio asmens, tiek tarpininko pavadinimą, o savo interneto svetainėje skelbia tik juridinio asmens pavadinimą.
   • Agentūroms leidžiama Audito bendrovei nepateikti informacijos apie klientus, jeigu iš jų per paskutinius 12 mėnesius gautos pajamos neviršija 500 eurų.
  • Standarto programoje dalyvaujanti ir teisę naudoti Ženklą „Skaidri agentūra“ turinti Agentūra viešai skelbiamą informaciją apie klientus privalo atnaujinti ne mažiau kaip du kartus per metus: ne vėliau kaip einamųjų metų sausio 15 d. ir liepos 15 d.
   • Agentūra privalo paskelbti klientus, turėtus atitinkamai sausio 1 dieną ir liepos 1 dieną.
   • Agentūra turi teisę paskelbti klientus, turėtus tarp Standarto ženklų reikalavimų 6.1 p. nurodytų datų.
   • Agentūroms draudžiama skelbti klientus, jeigu iš jų per paskutinius 12 mėnesių negauta jokių pajamų.
   • Agentūroms leidžiama neskelbti klientų, jeigu iš jų per paskutinius 12 mėnesių gautos pajamos neviršija 500 eurų.
  • Standarto programoje dalyvaujanti ir teisę naudoti Ženklą „Skaidri agentūra“ turinti Agentūra vengia interesų konflikto ir neteikia paslaugų Agentūros klientų konkurentams, tai yra neteikia paslaugų fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, kurių teikimas galėtų prieštarauti Agentūros kliento interesams. Šis reikalavimas nėra taikomas, jeigu Agentūra paslaugas savo kliento konkurentams teikia, gavus savo kliento išankstinį rašytinį patvirtinimą, kad jis neprieštarauja, jog Agentūra tokias paslaugas teiktų .
  • Standarto ženklų reikalavimų 7 p. nustatytas reikalavimas yra taikomas ir su Standarto programoje dalyvaujančia bei teisę naudoti Ženklą „Skaidri agentūra“ turinčia Agentūra susijusiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, kitas įmonių grupės, kuriai priklauso Agentūra, įmones.
  • Agentūra įsipareigoja RSVAA nustatyta tvarka deklaruoti interesų konflikto vengimą ir savo ryšius su Lietuvos Respublikoje veiklą vykdančiomis visuomenės informavimo priemonėmis ir pateikti patvirtinimą apie interesų konflikto nebuvimą (toliau – Patvirtinimas apie interesų konflikto nebuvimą), kuriame Agentūra privalo::
   • patvirtinti, kad interesų konflikto nebuvimą;
   • nurodyti visas visuomenės informavimo priemones, kurios dalyviais (akcininkais, pajininkais ir pan.) ir / ar valdymo bei priežiūros organų nariais yra Agentūra ir / ar jos dalyviai (akcininkai, pajininkai ir pan.), turimų akcijų, pajų ir pan. dalį (proc.) arba einamas pareigas, taip pat patvirtinti, jog šiais savo ryšiais ir / ar turima įtaka Agentūra nesinaudos, atlikdama nesąžiningus ir (ar) neteisėtus veiksmus viešuosiuose pirkimuose (pavyzdžiui, neteiks nepagrįstai neįprastai mažų kainų pasiūlymų) ir / ar konkursuose ir / ar bet kokiu kitu būdu, pažeidžiančiu sąžiningą konkurenciją;
   • Pasikeitus interesų deklaracijoje nurodytiems duomenims, Agentūra įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo šių duomenų pasikeitimo dienos RSVAA pateikti patikslintą Patvirtinimą apie interesų konflikto nebuvimą, o RSVAA šiuos duomenis turi paskelbti rsva.lt.
  • Visuomenės informavimo priemonėmis 9 p. prasme yra laikomos įmonės, įstaigos ir / ar organizacijos, viešai skleidžiančios informaciją ir apie vykdomą veiklą privalomai teikiančios duomenis Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, Ryšių reguliavimo tarnybai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir / ar kitoms kompetentingoms institucijoms.
  • Agentūra, siekdama pagrįsti, kad ji atitinka Ženklo „Skaidri agentūra“ reikalavimus, Audito bendrovei pateikia šiuos dokumentus:
   • Viešai skelbiamą Agentūros klientų sąrašą ir Agentūros klientų prašymų informaciją apie juos viešai skelbti apibendrinta forma kopijos. Pažymoje pateikiami šie duomenys: kliento pavadinimas arba vardas ir pavardė, taip pat informacija apie tai, ar šio Agentūros kliento duomenys yra skelbiami viešai. Tokiame sąraše pateiktos informacijos teisingumui patikrinti, Audito bendrovė turi teisę prašyti Agentūros pateikti papildomus dokumentus (pavyzdžiui, paslaugų teikimo sutarčių kopijas, jei tai nėra konfidenciali informacija). Jeigu sutartis sudaryta su tarpininku, skelbiama bendrovė arba prekės ženklas, kuriam Agentūra realiai teikia paslaugas.
   • Patvirtinimas apie interesų konflikto nebuvimą;
   • Agentūros dalyvių sąrašą.
  • Agentūros, kurios nėra RSVAA narės, Standarto ženklų reikalavimų 11 p. nurodytus dokumentus Audito bendrovei pateikia kartu su Deklaracija, Agentūros, kurios yra RSVAA narės – kartu su Atitikties deklaracija.
 2. ATSAKINGA AGENTŪRA
  • Standarto Ženklas „Atsakinga agentūra“ yra suteikiamas Agentūroms, kuri savo veikloje vadovaujasi atsakomybės visuomenei principu.
  • Standarto programoje dalyvaujančios ir teisę naudoti ženklą „Atsakinga agentūra“ turinčios Agentūros įsipareigoja:
   • visuomenės informavimo priemonėse neskelbti anoniminių komentarų;
   • interneto portaluose, įskaitant, bet neapsiribojant, naujienų portalus, forumus, tinklaraščius, esančių komentarų sričių nenaudoti, verslo tikslais anoniminiu būdu juose skelbiant informaciją apie Agentūros klientus, Agentūrų ir/ar jų klientų konkurentus, prekes ir/ar paslaugas;
   • teikiant paslaugas, nesinaudoti trečiųjų asmenų teikiamomis anoniminės informacijos skelbimo interneto portaluose paslaugomis;
   • neteikti anoniminės informacijos skelbimo paslaugų kaip ryšių su visuomene paslaugų;
   • užtikrinti, kad interneto portalų komentarų skiltyse skelbdami informaciją apie Agentūros klientus, Agentūrų ir/ar jų klientų konkurentus, prekes ir/ar paslaugas, Agentūros darbuotojai visada nurodys savo vardą ir pavardę.
  • Standarto programoje dalyvaujančios ir teisę naudoti ženklą „Atsakinga agentūra“ turinčios Agentūros atsisako teikti ryšių su visuomene paslaugas, jeigu tokių paslaugų teikimas:
   • pakenktų valstybės nacionalinio saugumo interesams;
   • būtų susijęs su karo ir/ar neapykantos, visuomenės susipriešinimo, diskriminacijos, smurtavimo, fizinio susidorojimo su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos kurstymu;
   • reikštų informacijos apie fizinius ir/ar juridinius asmenis rinkimą kitais nei ryšių su visuomene paslaugų teikimo tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai tokia informacija bus naudojama Agentūrai nežinomais tikslais;
   • pažeistų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  • Standarto programoje dalyvaujančios ir teisę naudoti ženklą „Atsakinga agentūra“ turinčios Agentūros, įtariančios ir / ar žinančios apie neteisėtų ir / ar neetiškų komunikacijos veiksmų, galinčių pakenkti valstybės saugumui ir stabilumui, atlikimą, privalo informaciją apie juos perduoti Valstybės saugumo departamentui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ar kitoms kompetentingoms valstybės institucijoms.
  • Agentūra įsipareigoja RSVAA nustatyta tvarka patvirtinti, kad savo veikloje vadovausis atsakomybės visuomenei principu ir laikysis Standarto ženklų reikalavimų 2, 4.3, 4.4 p. nustatytų reikalavimų (toliau – Patvirtinimas dėl atsakomybės visuomenei principo reikalavimų laikymosi).
  • Agentūros, kurios nėra RSVAA narės, Patvirtinimą dėl atsakomybės visuomenei principo reikalavimų laikymosi Audito bendrovei pateikia kartu su Deklaracija, Agentūros, kurios yra RSVAA narės – kartu su Atitikties deklaracija.
 3. VISUOMENIŠKA AGENTŪRA
  • Standarto Ženklas „Visuomeniška agentūra“ yra suteikiamas socialiai atsakingoms Agentūroms, kurios Standarto ženklų reikalavimų 5.2 punkte nurodytiems subjektams teikia neatlygintinas („pro bono“) paslaugas, taiko jaunimo užimtumo skatinimo priemones ar kitais būdais vykdo neformalaus profesinio ugdymo veiklą.
  • Standarto programoje dalyvaujančios ir teisę naudoti Ženklą „Visuomeniška agentūra“ turinčios Agentūros įsipareigoja kiekvienais metais ne mažiau kaip vienai nevyriausybinei organizacijai ir / ar socialiniam projektui teikti ryšių su visuomene paslaugas „pro bono“ principu. Informaciją apie „pro bono“ paslaugų teikimą Agentūra viešai skelbia savo interneto tinklalapyje.
  • Standarto programoje dalyvaujanti ir teisę naudoti Ženklą „Visuomeniška agentūra“ turinti Agentūra įsipareigoja iki einamųjų metų gruodžio 31 d. deklaruoti (elektroniniu paštu) „pro bono“ paslaugų teikimą, RSVAA pateikdama laisvos formos pranešimą, kuriame būtų pateikta trumpa informacija apie nevyriausybines organizacijas ir / ar socialinius projektus, kuriems Agentūra teikė neatlygintinas ryšių su visuomene paslaugas, taip pat „pro bono“ suteiktų paslaugų aprašymas.
  • Standarto programoje dalyvaujanti ir teisę naudoti Ženklą „Visuomeniška agentūra“ turinti Agentūra taip pat privalo atitikti vieną iš žemiau nurodytų neformalaus ugdymo reikalavimų:
   • Agentūros darbuotojai per vienerius kalendorinius metus privalo parengti ir konferencijoje, paskaitoje, seminare, mokslo institucijoje ir/ar kitame renginyje perskaityti ne mažiau kaip 3 pranešimus arba pravesti dirbtuves ir/ar praktinius seminarus ryšių su visuomene tema;
   • Agentūra per vienerius kalendorinius metus ne trumpesnei nei 1 (vieno) mėnesio trukmei privalo įdarbinti stažuotojus/praktikantus. Įdarbinamų stažuotojų/praktikantų priklauso nuo Agentūroje dirbančių darbuotojų skaičiaus, jei Agentūroje dirba iki 10 darbuotojų turi būti įdarbintas vienas stažuotojas/praktikantas, jei Agentūroje dirba nuo 11 iki 20 darbuotojų – du stažuotojai/praktikantai, jei Agentūroje dirba nuo 21 iki 30 darbuotojų – trys stažuotojai/praktikantai, jei Agentūroje dirba nuo 31 iki 40 darbuotojų – keturi stažuotojai/praktikantai, ir t.t. Priimant stažuotoją/praktikantą Agentūra privalo sudaryti trišalę sutartį su stažuotoju/praktikantu ir mokslo įstaiga.
  • Standarto programoje dalyvaujanti ir teisę naudoti Ženklą „Visuomeniška agentūra“ turinti Agentūra įsipareigoja iki einamųjų metų gruodžio 31 d. RSVAA laisva forma pateikti (elektroniniu paštu) informaciją apie konferencijas ir/ar kitus kvalifikacijos kėlimo renginius, kuriuose ryšių su visuomene tema skaitė pranešimus ir/ar kuriuos organizavo arba įdarbintų stažuotojų skaičių. RSVAA teikiama ši informacija apie konferencijas ir/ar kitus kvalifikacijos kėlimo renginius: skaityto pranešimo ir/ar organizuotų dirbtuvių arba praktinių seminarų pavadinimas, renginio data, vieta ir dalyvių skaičius.
  • Standarto ženklų reikalavimų 2 – 5.5 p. numatytos informacijos pagrindu RSVAA parengia ir viešai, įskaitant, bet neapsiribojant, interneto tinklalapyje www.rsva.lt, paskelbia informaciją apie Standarto programos dalyvių, turinčių teisę naudoti Ženklą „Visuomeniška agentūra“, vykdomą „pro bono“ bei neformalaus profesinio ugdymo veiklą.
  • Agentūra, siekdama pagrįsti, kad ji atitinka Ženklo „Visuomeniška agentūra“ reikalavimus, Audito bendrovei pateikia šiuos dokumentus (Agentūros pateiktos informacijos teisingumui patikrinti, Audito bendrovė turi teisę prašyti, kad Agentūra pateiktų ir kitus, šiame punkte neišvardintus dokumentus / duomenis):
   • Agentūros neatlygintinai („pro bono“) suteiktų paslaugų sąrašas. Šiame sąraše pateikiama trumpa informacija apie nevyriausybines organizacijas ir / ar socialinius projektus, kuriems Agentūra teikė neatlygintinas ryšių su visuomene paslaugas, taip pat „pro bono“ suteiktų paslaugų aprašymas;
   • trišalių sutarčių su stažuotojais / praktikantais ir mokslo įstaigomis kopijos;
   • Agentūros darbuotojų dalyvavimą konferencijose, paskaitose, seminaruose, praktiniuose seminaruose, dirbtuvėse ir/ar kituose renginiuose pranešėjo teisėmis patvirtinančių pažymėjimų kopijos.
  • Agentūros, kurios nėra RSVAA narės, Standarto ženklų reikalavimų 7 p. nurodytus dokumentus Audito bendrovei pateikia kartu su Deklaracija, Agentūros, kurios yra RSVAA narės – kartu su Atitikties deklaracija.
 4. TOBULĖJANTI AGENTŪRA
  • Standarto Ženklas „Tobulėjanti agentūra“ yra suteikiamas Agentūroms, nuolat keliančioms Agentūros darbuotojų profesinę kvalifikaciją.
  • Ne mažiau kaip 60 proc. Standarto programoje dalyvaujančios ir teisę naudoti Ženklą „Tobulėjanti agentūra“ turinčios Agentūros darbuotojų kiekvienais kalendoriniais metais turi dalyvauti išoriniuose mokymuose, kurių trukmė yra ne mažesnė kaip 16 akademinių valandų vidutiniškai kiekvienam darbuotojui.
  • Standarto programoje dalyvaujanti ir teisę naudoti Ženklą „Visuomeniška agentūra“ turinti Agentūra įsipareigoja iki einamųjų metų gruodžio 31 d. RSVAA pateikti (elektroniniu paštu) apibendrintą informaciją apie Agentūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. RSVAA pateikiama informacija apie tai, kiek Agentūros darbuotojų, kokiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo, kada ir kas šiuos kvalifikacijos kėlimo renginius organizavo ir kokia buvo jų trukmė (akademinėmis valandomis).
  • Agentūrų pateiktus pranešimus apie Agentūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą RSVAA turi teisę viešai paskelbti interneto tinklalapyje rsva.lt.
  • Agentūra, siekdama pagrįsti, kad ji atitinka Ženklo „Tobulėjanti agentūra“ reikalavimus, Audito bendrovei pateikia šiuos dokumentus:
   • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma apie apdraustųjų skaičių praėjusių metų gruodžio 31 d.;
   • Agentūros darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo renginiuose patvirtinančių pažymėjimų kopijas.
  • Agentūros, kurios nėra RSVAA narės, Standarto ženklų reikalavimų 5 p. nurodytus dokumentus Audito bendrovei pateikia kartu su Deklaracija, Agentūros, kurios yra RSVAA narės – kartu su Atitikties deklaracija.

 

Priedas Nr. 2

Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standartas

DEKLARACIJA APIE ATITIKIMĄ ŽENKLO REIKALAVIMAMS

(Deklaracijos forma)

YYYY-MM-DD

 

Deklaraciją teikiančios Agentūros teisinė forma, pavadinimas, juridinio asmens kodas:

UAB „ABC“, įmonės kodas: 1234567

Standarto ženklas Pateikiama informacija Pastabos
Atskaitinga agentūra Agentūra VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pateikė finansines ataskaitas už praėjusius finansinius metus. Pelno (nuostolių) ataskaitos parengtos vadovaujantis Standarto ženklų reikalavimuose nustatytomis taisyklėmis. Audito bendrovei pateikiama praėjusių finansinių metų pelno (nuostolių) ataskaita
Praėjusių metų gruodžio 31 d. pagal darbo sutartį Agentūroje dirbusių ir Standarto ženklų reikalavimus atitinkančių darbuotojų skaičius. Audito bendrovei pateikiamas Agentūros darbuotojų sąrašas
Skaidri

agentūra

Duomenys, kuriuos Agentūra turi teisę skelbti, apie Agentūros klientus. Audito bendrovei pateikiamas Viešai skelbiamas Agentūros klientų sąrašas
Agentūra patvirtina, interesų konflikto nebuvimą. Audito bendrovei pateikiamas Patvirtinimas apie interesų konflikto nebuvimą
Praėjusiais kalendoriniais metais Agentūra ir/ar jos dalyviai buvo šių visuomenės informavimo priemonių dalyviai, valdymo ir/ar priežiūros organų nariai: (pateikiamas sąrašas, nurodant visuomenės informavimo priemones, kurių dalyviais, valdymo ir / ar priežiūros organų nariais buvo Agentūros ir / ar jos dalyviai, nurodomos konkrečių asmenų užimamos pareigos) Audito bendrovei pateikiamas Patvirtinimas apie interesų konflikto nebuvimą

ir

Agentūros dalyvių sąrašas

Atsakinga agentūra Agentūra laikėsi ir nepažeidė atsakomybės visuomenei principo reikalavimų Patvirtinimas dėl atsakomybės visuomenei principo reikalavimų laikymosi
Visuomeniška agentūra Praėjusiais kalendoriniais metais Agentūra „pro bono” principu teikė ryšių su visuomene paslaugas šioms nevyriausybinėms organizacijoms ir/ar socialiniams projektams. Audito bendrovei pateikiamos

Agentūros neatlygintinai („pro bono“) suteiktų paslaugų sąrašas

Praėjusiais kalendoriniais metais Agentūros darbuotojai pranešėjų teisėmis dalyvavo ir/ar organizavo žemiau nurodytas konferencijose ir/ar kitus kvalifikacijos kėlimo renginius. Trišalių sutarčių su stažuotojais / praktikantais ir mokslo įstaigomis kopijos
Praėjusiais kalendoriniais metais Agentūroje buvo įdarbinti __ stažuotojai, bendras jų darbo laikas Agentūroje yra __ mėnesiai. Agentūros darbuotojų dalyvavimą konferencijose, paskaitose, seminaruose, praktiniuose seminaruose, dirbtuvėse ir/ar kituose renginiuose pranešėjo teisėmis patvirtinančių pažymėjimų kopijos
Tobulėjanti agentūra Praėjusiais kalendoriniais metais Agentūros darbuotojai dalyvavo šiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose Audito bendrovei pateikiama  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma apie apdraustųjų skaičių praėjusių metų gruodžio 31 d.

ir

Agentūros darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo renginiuose patvirtinančių pažymėjimų kopijos

Pareiškiame, kad Agentūros deklaracijoje pateikta informacija apie Agentūros atitikimą Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standarto reikalavimams yra teisinga.

Patvirtiname, kad Agentūra yra susipažinusi su Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų Standarto nuostatais, Ženklų naudojimo tvarka ir kitais dokumentais, susijusiais su Standarto ženklų suteikimu naudotis ir/ar naudojimu, bei su jais sutinka.

Prie deklaracijos yra pridedami dokumentai, pagrindžiantys joje pateiktos informacijos teisingumą. Šie dokumentai yra konfidencialūs ir Ryšių su visuomene agentūrų asociacijos (RSVAA) parinktos audito bendrovės negali būti viešinami.

Agentūros vadovas:

__________________________________

pareigos,vardas, pavardė, parašas

                                                             A.V.

Duomenys kontaktams:

Agentūros pavadinimas:

Asmuo kontaktams:

Agentūros adresas:

Telefonai:

El.paštas:

Agentūros tinklalapio adresas:


Priedas Nr. 3

 

Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standartas

AUDITO IŠVADA

(pavyzdinė išvados forma)

YYYY-MM-DD

 

Dėl Agentūros ____________________ atitikimo

Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standarto reikalavimams

Standarto ženklas Pateikta informacija IŠVADOS
Atskaitinga agentūra Agentūros finansinės ataskaitos už praėjusius metus VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui buvo pateiktos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Pelno (nuostolių) ataskaitos parengtos vadovaujantis Standarto ženklų reikalavimuose nustatytomis taisyklėmis. Pateikta / Nepateikta
Standarto nuostatų nustatyta tvarka buvo pateikta informacija apie praėjusių metų gruodžio 31 d. pagal darbo sutartį Agentūroje dirbusių ir Standarto ženklų reikalavimus atitinkančių darbuotojų skaičių. Pateikta / Nepateikta
Audito bendrovės rekomendacinė išvada:

Agentūra ATITINKA / NEATITINKA Standarto ženklų reikalavimų 2 dalyje nustatytus reikalavimus

Skaidri agentūra Standarto nuostatų nustatyta tvarka Agentūra pateikė Viešai skelbiamą Agentūros klientų sąrašą ir Agentūros klientų prašymų informaciją apie juos viešai skelbti apibendrinta forma kopijas. Pateikta / Nepateikta
Agentūra Agentūros klientų sąrašą tinkamai skelbia viešai savo interneto svetainėje. Paskelbta / nepaskelbta
Standarto nuostatų nustatyta tvarka Agentūra pateikė Patvirtinimą apie interesų konflikto nebuvimą ir pateikė Agentūros dalyvių sąrašą. Pateikta / Nepateikta
Audito bendrovės rekomendacinė išvada:

Agentūra ATITINKA / NEATITINKA Standarto ženklų reikalavimų 3 dalyje nustatytus reikalavimus

Atsakinga agentūra Teikdama ryšių su visuomene paslaugas Agentūra nenusižengė atsakomybės visuomenei principo reikalavimams tą patvirtino pateikdama Patvirtinimą dėl atsakomybės visuomenei principo reikalavimų laikymosi. Pateikta / Nepateikta
Audito bendrovės rekomendacinė išvada:

Agentūra ATITINKA / NEATITINKA Standarto ženklų reikalavimų 4 dalyje nustatytus reikalavimus

Visuomeniška agentūra Standarto nuostatų nustatyta tvarka Agentūra pateikė išsamų Agentūros neatlygintinai („pro bono“) suteiktų paslaugų sąrašą; Pateikta / Nepateikta
Standarto nuostatų nustatyta tvarka Agentūra pateikė Agentūros darbuotojų dalyvavimą konferencijose, paskaitose, seminaruose, praktiniuose seminaruose, dirbtuvėse ir/ar kituose renginiuose pranešėjo teisėmis patvirtinančių pažymėjimų kopijas. Pateikta / Nepateikta
Standarto nuostatų nustatyta tvarka Agentūra pateikė Standarto reikalavimus pagrindžiančią informaciją apie Agentūroje praėjusiais metais įdarbintus stažuotojus – trišalių sutarčių su stažuotojais / praktikantais ir mokslo įstaigomis kopijas.
Audito bendrovės rekomendacinė išvada:

Agentūra ATITINKA / NEATITINKA Standarto ženklų reikalavimų 5 dalyje nustatytus reikalavimus

Tobulėjanti agentūra Standarto nuostatų nustatyta tvarka Agentūra pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma apie apdraustųjų skaičių praėjusių metų gruodžio 31 d.; Agentūros darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo renginiuose patvirtinančių pažymėjimų kopijas Pateikta / Nepateikta
Audito bendrovės rekomendacinė išvada:

Agentūra ATITINKA / NEATITINKA Standarto ženklų reikalavimų 6 dalyje nustatytus reikalavimus

Audito bendrovės vadovas:

__________________________________

Pareigos,vardas, pavardė, parašas

                                                             A.V.

Duomenys kontaktams:

Audito bendrovė:

Auditorius:

Audito bendrovės adresas, telefonai, el.paštas:

Priedas Nr. 4

 

Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų veiklos standartas

DEKLARACIJA APIE ATITIKTĮ NARYSTĖS RSVAA TAISYKLĖMS

(deklaracijos forma)

YYYY-MM-DD

 

Deklaraciją teikiančios Agentūros teisinė forma, pavadinimas, juridinio asmens kodas:

UAB „ABC“, įmonės kodas: 1234567

Standarto ženklas Pateikiama informacija Pastabos
Atskaitinga agentūra Agentūra VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pateikė finansines ataskaitas už praėjusius finansinius metus. Pelno (nuostolių) ataskaitos parengtos vadovaujantis Standarto ženklų reikalavimuose nustatytomis taisyklėmis. Auditui pelno (nuostolių) ataskaitas pateikia RSVAA Taryba
Praėjusių metų gruodžio 31 d. pagal darbo sutartį Agentūroje dirbusių ir Standarto ženklų reikalavimus atitinkančių darbuotojų skaičius. Audito bendrovei pateikiamas Agentūros darbuotojų sąrašas
Skaidri

agentūra

Duomenys, kuriuos Agentūra turi teisę skelbti, apie Agentūros klientus. Audito bendrovei pateikiamas Viešai skelbiamas Agentūros klientų sąrašas
Agentūra patvirtina, interesų konflikto nebuvimą. Audito bendrovei pateikiamas Patvirtinimas apie interesų konflikto nebuvimą
Praėjusiais kalendoriniais metais Agentūra ir/ar jos dalyviai buvo šių visuomenės informavimo priemonių dalyviai, valdymo ir/ar priežiūros organų nariai: (pateikiamas sąrašas, nurodant visuomenės informavimo priemones, kurių dalyviais, valdymo ir / ar priežiūros organų nariais buvo Agentūros ir / ar jos dalyviai, nurodomos konkrečių asmenų užimamos pareigos) Audito bendrovei pateikiamas Patvirtinimas apie interesų konflikto nebuvimą

ir

Agentūros dalyvių sąrašas

Atsakinga agentūra Agentūra laikėsi ir nepažeidė atsakomybės visuomenei principo reikalavimų Pridedamas Agentūros patvirtinimas

Pareiškiame, kad Agentūros pateiktoje Atitikties deklaracijoje pateikta informacija apie Agentūros atitikimą narystės Ryšių su visuomene agentūrų asociacijos (RSVAA) taisyklėms yra teisinga.

Patvirtiname, kad Agentūra yra susipažinusi su Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų Standarto nuostatais, Standarto ženklų reikalavimais, Ženklų naudojimo tvarka ir kitais dokumentais, susijusiais su Standarto ženklų suteikimu naudotis ir/ar naudojimu, bei su jais sutinka.

Prie Atitikties deklaracijos yra pridedami dokumentai, pagrindžiantys joje pateiktos informacijos teisingumą. Šie dokumentai yra konfidencialūs ir RSVAA parinktos audito bendrovės negali būti viešinami.

Agentūros vadovas:

__________________________________

pareigos,vardas, pavardė, parašas

                                                             A.V.

Duomenys kontaktams:

Agentūros pavadinimas:

Asmuo kontaktams:

Agentūros adresas:

Telefonai:

El.paštas:

Agentūros tinklalapio adresas:

Comments are closed.